Page 1 of 2
Browse Pages: 1|2บริษัทฯ ได้รับมอบหมายจาก บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให้ดูแลรับผิดชอบ และบริหารอาคารสำนักงานใหญ่ และอาคารต่างๆ โดยปัจจุบันได้รับผิดชอบ บริหารอาคารต่างๆ จำนวน 8 อาคาร ดังนี้คือ

1. อาคารนานาเหนือ3. อาคารถนนศรีอยุธยา5. อาคารพิบูลสงคราม7. อาคารเพชรบุรีตัดใหม่
2. อาคารสุขุมวิท4. อาคารสวนมะลิ6. อาคารปทุมวัน8. อาคารหอศิลป์(เยาวราช)

โดยในแต่ละอาคารฝ่ายบริหารอาคารจะมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบงานต่างๆ ตามที่ธนาคารฯ มอบหมาย และได้มีการ กำหนดแผนการปฏิบัติงานให้อยู่ในระดับมาตรฐานเดียวกัน แผนงานการดำเนินงาน การกำหนดขั้นตอนในการปฏิบัติ งานในแต่ละอาคาร แต่ละงานร่วมกับทางธนาคารฯ โดยทางบริษัทฯ จะจัดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถ และมี ประสบการณ์ในงานที่ดูแลรับผิดชอบให้เพียงพอกับปริมาณงานตามที่ธนาคารฯ กำหนด
 

ขอบเขตงานต่างๆ ที่บริษัท ฯ ดูแลรับผิดชอบ

งานบริหารงานกลาง

เป็นศูนย์กลางที่ทำการบริษัทฯ ในการติดต่อประสานงาน รับแจ้งปัญหาระหว่างตัวแทนของธนาคารฯ และบริษัทฯ สรุปรายงานเหตุการณ์ต่างๆ แจ้งให้ทราบฯ ทุกเดือน รวบรวมข้อมูลประวัติ ประเมินผล บันทึกเวลาทำงานตรวจสอบจำนวนอัตรากำลังของพนักงาน และลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในอาคาร และสรุปการจ่ายค่าตอบแทนสวัสดิการ และค่าจ้างรวมทั้งทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางที่ทำการให้พนักงานของ บริษัทฯ รับทราบข้อมูลนโยบาย และการบริหารจัดการจากผู้บริหาร


 

งานทำความสะอาด

มีหน้าที่รับผิดชบอบการทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกอาคารของธนาคารฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และเป็นไปตามข้อตกลงของบริษัทฯ และธนาคารฯPage 1 of 2
Browse Pages: 1|2