การให้บริการขนส่งทรัพย์สิน

บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด ได้เริ่มดำเนินการงานด้านการขนส่งทรัพย์สินโดยเริ่มให้บริการแก่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย เป็นลูกค้ารายแรก ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2540 เป็นต้นมา โดยบริษัทฯ ได้มีการพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการด้านการขนส่งทรัพย์สินมาเป็นระยะเวลากว่า 12 ปี จนในปัจจุบันบริษัท KTBGS เป็น 1 ใน 6 ของบริษัทที่ให้บริการด้านขนส่งทรัพย์สินรายใหญ่ในประเทศไทย ซึ่งในปัจจุบันมีรถยนต์นิรภัยที่ให้บริการขนส่ง ทรัพย์สินทั้งสิ้น 660 คัน รวมทั้งพนักงานขนส่งทรัพย์สินอีก 1,788 อัตรา ณ เดือนตุลาคม 2552

ประเภทงานบริการขนส่งทรัพย์สิน

 • การให้บริการขนส่งทรัพย์สินระหว่างสาขากับศูนย์บริหาร และจัดการธนบัตร/ศูนย์เงินสดของธนาคาร หรือระหว่างศูนย์บริหาร และจัดการธนบัตร / ศูนย์เงินสดกับศูนย์จัดการธนบัตรของธนาคารแห่งประเทศไทย
 • การให้บริการขนส่งทรัพย์สินของหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชน
 • การให้บริการขนส่งเงินตราต่างประเทศ โดยผ่านทางเครื่องบินหรือทางรถยนต์
 • การให้บริการขนส่งตราสารทางการเงินของธนาคาร
 • การให้บริการหลังติดตั้ง ATM แบบครบวงจร
 • การให้บริการเติมเงิน
 • การแก้ไขเครื่อง ATM ขัดข้อง
 • การซ่อมแซม และบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ATM
 • การทำความสะอาดเครื่อง ATM

ประเภทรถยนต์ที่ให้บริการ

 • รถยนต์กระบะนิรภัย (S)
 • รถตู้นิรภัย (K)
 • รถบรรทุกนิรภัย (G)
 • รถยนต์ขนส่งตราสารและแก้ไข ATM (D)

ระบบรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

KTBGS คำนึงถึงระบบรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

 • ระบบการฝึกอบรมมาตรฐานการปฏิบัติงาน (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ), การฝึกอบรมด้านจริยธรรมการปฏิบัติงาน
 • ระบบ CCTV ระบบ Online
 • ระบบการสื่อสาร: วิทยุสื่อสาร, โทรศัพท์มือถือ, Command Center (ศูนย์สั่งการ)
 • ระบบการติดตามรถยนต์ฯ: GPS