บริษัทฯ ให้บริการงานในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้.-

1. งานทำความสะอาด

ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ต่างๆทั้งภายใน และ ภายนอกอาคารให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และเป็นไปตามข้อตกลงของบริษัทฯ และลูกค้า

2. งานรักษาความปลอดภัย

รักษาความปลอดภัยบริเวณภายใน และภายนอก อาคาร โดยการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่รักษาการ ประจำตามจุดต่าง ๆ ที่ลูกค้ากำหนด เพื่อดูแลสถานที่ ตรวจสอบ ตรวจตราบุคคล หรือ วัตถุต้อง สงสัย รวมทั้งการจัดการจราจร และอำนวยความ สะดวกลูกค้า หรือผู้มาติดต่อฯ

 

3. งานบริการขับรถ

ให้บริการขับรถสำหรับประจำตำแหน่งผู้บริหาร (เฉพาะบริษัทในเครือ) และขับรถส่วนกลาง โดย ลูกค้าเป็นผู้มอบหมายการปฏิบัติหน้าที่

4. งานรับ – ส่งเอกสาร

รับ – ส่ง เอกสารระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่ลูกค้า กำหนด โดยลูกค้าจะเป็นผู้สั่งการโดยตรง


 

5. งานรับ – ส่งตราสารทางการเงิน

รับ – ส่ง เช็คเคลียร์ริ่ง เช็คคืน เช็คใหม่ ตามจุดที่ธนาคารกำหนด ในเขตสำนักหักบัญชีกรุงเทพฯ

6. งานบริหารคลังเอกสาร – พัสดุ

 • คลังเอกสาร
  • รับฝากและดูแลเอกสาร
  • รับฝากเอกสารในห้องมั่นคง
  • บริการค้นหาเอกสาร
  • บริการนำส่ง – รับคืนกล่องเอกสาร
  • การทำลายเอกสาร


 

7. งานซ่อมแซม – บำรุงเครื่องปรับอากาศ

 • การบำรุงรักษาเครื่อง และอุปกรณ์ตาม ปกติ(Preventive Maintenance)
 • การตรวจแก้ไขข้อขัดข้อง (Corrective Maintenance)
 • การซ่อม และเปลี่ยนอะไหล่

 • คลังพัสดุ
  • จัดเก็บพัสดุ
  • เบิก – จ่าย พัสดุ
  • จัดส่งพัสดุ

 

โดยในแต่ละงานบริการต่างๆ บริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการจัดส่งลูกจ้างไปปฏิบัติงานตามที่หน่วยงานต้องการฝึกอบรมเบื้องต้นแก่ลูกจ้าง ตามตำแหน่งงานต่างๆ ก่อนเข้าปฏิบัติงาน ควบคุมดูแลติดตามการปฏิบัติงานของลูกจ้าง จัดทดแทนงานกรณีลูกจ้างลาหยุดงาน