Page 1 of 2
Browse Pages: 1|2

KTBGS ขอนำเสนอระบบงานที่เหมะสมกับวัตถุประสงค์ของท่าน คือการให้บริการพิมพ์งาน และจัดส่งเอกสาร คือ

 • ให้คำปรึกษาในการบริหารงานเอกสาร
 • ออกแบบ และพัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้กับงานพิมพ์
 • จัดรูปแบบเอกสารให้เป็นไฟล์พร้อมพิมพ์ (Formatting)
 • จัดพิมพ์งาน และบริหารจัดการเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ
 • พับบรรจุซอง และพับปิดผนึกอัตโนมัติ รวมไปถึงจัดส่งจนถึงมือ ไปรษณีย์ 

เครื่องพิมพ์อัตโนมัติ

KTBGS สามารถให้บริการพิมพ์เอกสารแก่ลูกค้า ด้วยเครื่องพิมพ์ระบบ LED

 • กำลังการผลิตสูงสุด 10 ล้านหน้าต่อเดือน
 • ความละเอียดในการพิมพ์สูงถึง 600dpi
 • พิมพ์ได้ทั้งด้านหน้า และด้านหลัง (Simplex & Duplex) ช่วยประหยัดกระดาษ
 • รองรับกระดาษได้หลากหลายประเภท อาทิ
  • กระดาษผิวเคลือบมัน (RF-ID Transponder)
  • กระดาษ Sticker / Label
  • กระดาษที่มี Plastic Card
  • Barcode

ประเภทงานพิมพ์ Statement / ใบแจ้งหนี้

KTBGS สามารถให้บริการพิมพ์เอกสารแก่ลูกค้า ด้วยเครื่องพิมพ์ระบบ LED

 • Current Statement
 • Saving Statement
 • Visa Electron (ATM Debit)
 • ใบเสร็จรับเงิน โดยการหักบัญชีธนาคาร
 • ใบทวงหนี้
 • Balance Confirm (ใบยืนยันยอดบัญชีเงินฝาก)
 • แบบสอบถามความพึงพอใจ
 • ใบรับรองการหักภาษี (Housing)
 • Sticker "Name & Address" (สำหรับติดซองจดหมาย / ซองเอกสาร) 


Page 1 of 2
Browse Pages: 1|2