สถานที่ตั้ง

ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารกรุงไทย เขาใหญ่ ตั้งอยู่ กม.17 บนถนนธนะรัชต์ ตำบลหมูสีอำเภอปากช่อง ประมาณ 2 กิโลเมตร ก่อนถึงทางขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ด้านจังหวัดนครราชสีมา มีเนื้อที่ 60 ไร่ โดยใช้งบประมาณในการจัดซื้อที่ดิน และก่อสร้างประมาณ 500 ล้านบาท

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง

เพื่อเป็นศูนย์กลางในการฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากรของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย มีวัตถุประสงค์ใช้เป็นสถานที่เพื่อการศึกษาพัฒนา และเรียนรู้เพียงอย่างเดียว โดยมิได้ใช้ในด้านสวัสดิการของพนักงานแต่อย่างใด แต่ได้จัดวางแนวทางรูปแบบการให้บริการ และเครื่องอำนวยความสะดวกเป็นเสมือนโรงแรมชั้นหนึ่ง ซึ่งผู้เข้าอบรมทุกคนต้องเป็นพนักงานของธนาคารที่ได้รับอนุมัติให้เข้าหลักสูตรการ ฝึกอบรมของธนาคาร รวมถึงวิทยากร เจ้าหน้าที่บริหารโครงการฯ ซึ่งตลอดเวลาที่ผู้เข้ารับการอบรมอยู่ในหลักสูตรไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ได้เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2538

การบริหารอาคาร

ปัจจุบัน บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด โดยฝ่ายบริหารศูนย์ฝึกอบรม เป็นผู้รับสัญญาจ้างบริหารแบบเบ็ดเสร็จจาก บมจ.ธนาคารกรุงไทย เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรักษาอาคารที่ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้าง วัสดุอุปกรณ์ เครื่องอุปโภคบริโภคสิ้นเปลืองทุกประเภท เพื่อรองรับการฝึกอบรม ประชุม สัมมนาของธนาคารฯ โดยมีเงื่อนไข ธนาคารฯ สามารถส่งผู้เข้ารับการ ฝึกอบรมใช้บริการที่ศูนย์ฝึกอบรมฯ ได้เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 25,000 หัวต่อปี

ธนาคารฯ จะแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประเมินผลคุณภาพการให้บริการ ทุก ๆ 6 เดือน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานตามสัญญาของผู้ว่าจ้าง ซึ่งที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันในปีล่าสุด คณะกรรมการฯ ของธนาคารฯ ประเมินผล การบริหารจัดการ และการให้บริการอยู่ในเกณฑ์ดีมากมาตลอดเป็นผลงาน ที่บริษัทฯภูมิใจและยังได้รับความไว้วางใจจากธนาคารฯ มาตลอดให้เป็น สถานที่ของธนาคารฯ ที่ไม่มีพนักงานธนาคารฯ ประจำมีเพียงเจ้าหน้าที่ และผู้บริหารของบริษัทฯ รับผิดชอบทุกส่วน และลูกจ้างประจำอยู่ที่ ศูนย์ฝึกอบรมฯ เป็นจำนวน 153 คน โดยเปิดดำเนินการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือวันหยุดเสาร์อาทิตย์ และมีเจ้าหน้าที่บริการตลอด 24ชั่วโมง

มีโครงสร้างแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบออกเป็น 4 ส่วนงาน ดังนี้

 • 1. ส่วนต้อนรับและบริการ
  • งานต้อนรับ
  • งานอาหาร
  • งานบริการ และเครื่องดื่ม
 • 2. ส่วนซ่อมบำรุงรักษาอาคารและทรัพย์สิน
  • งานซ่อมบำรุง
  • งานแม่บ้าน และภูมิทัศน์
 • 3. ส่วนบริหารต้นทุนและการเงิน
  • งานการเงิน และค่าใช้จ่าย
 • 4. ส่วนบริหารงานบุคคล
  • งานบุคคล
  • ด้านยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย