หัวหน้าส่วนงาน Call Center

จำนวน 1 อัตรา

สาขา KTBGS - อาคารสะพานขาว
ทั่วประเทศ, ภาคกลาง

แชร์ตำแหน่งงานนี้ให้เพื่อนของคุณ

แชร์ตำแหน่งงานนี้ให้เพื่อนของคุณ

รายละเอียดงาน

เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

รายละเอียดงาน

 1. กำหนดเป้าหมาย และแผนงานในการให้บริการผ่านช่องทางโทรศัพท์ ให้กับพนักงานในทีม ให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของบริษัท และธนาคาร
 2. บริหารประสิทธิภาพหัวหน้าทีมรวมถึง ผลักดัน โน้มน้าว และกระตุ้นการทำงานของหัวหน้าทีมให้ได้ผลงานหรือความสำเร็จ บรรลุเป้าหมายการบริการ และตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน
 3. ควบคุมดูแล และติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานในด้านการบริการ ให้มีประสิทธิภาพ /คุณภาพ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการที่บริษัทและธนาคารกำหนด
 4. ควบคุมดูแลให้ทีมบริการมีวินัยการทำงานที่ดี รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดบริษัท
 5. แก้ไขปัญหาในงานที่รับผิดชอบ รวมทั้งช่วยแก้ไขปัญหาให้พนักงานในความดูแล
 6. ประสานงงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องและลูกค้า นำเสนอข้อมูลเพื่อการพัฒนาหลักเกณฑ์และปรับปรุงกระบวนการ ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ขั้นตอนการบริการลูกค้ามีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานด้านคุณภาพสอดคล้องกับนโยบาย และเป็าหมายของบริษัทและธนาคาร
 7. สอนงานและพัฒนาความรู้ความสามารถ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพ / โอกาสก้าวหน้า ตลอดจนเสริมสร้างแรงจูงใจ ในการทำงาน และประเมินผลการทำงานของพนักงานในความดูแล
 8. ดูแลระบบเอกสารภายใน
 9. กำกับและดูแลเรื่องการเบิกจ่าย
 10. ดูแลเรื่องการรับสมัคร และการลาออกของพนักงาน  บริหารจัดการอัตรากำลังพนักงานให้เป็นไปตามที่กำหนด
 11. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่มิได้ระบุไว้ข้างต้น แต่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1.           วุุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
 2.           มีประสบการณ์งาน Call Center 3 ปีขึ้นไป
 3.           มีภาวะผู้นำ ทำงานอย่างเป็นระบบ มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหา
 4.           สามารถใช้อุปกรณ์สำนักงาน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และใช้โปรแกรม Microsoft Office
 5.           สามารถบริหารทีมภายใต้ภาวะกดดันได้

กรอกประวัติของคุณด้านล่างเพื่อสมัครออน์ไลน์

หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่นี่

สำหรับระดับพนักงาน
(พนักงานในสำนักงาน)
สำหรับระดับพนักงานปฏิบัติการ
(พนักงานทำความสะอาด, พนักงานรักษาความปลอดภัย, ฯลฯ)