พนักงานรักษาความปลอดภัย (ศูนย์นครราชสีมา)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จำนวนที่เปิดรับ หลายอัตรา

ดูแลและอำนวยความสะดวกเพื่อความปลอดภัยแก่บุคลากรและทรัพย์สิน ทั้งบริเวณภายในและภายนอกอาคารตามแผนงานที่กำหนด ด้วย ระเบียบ วินัย ที่เป็นมาตรฐาน

ช่างซ่อมบำรุง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จำนวนที่เปิดรับ ไม่จำกัด

ตรวจสอบดูแล และซ่อมบำรุง ซ่อมแซมแก้ไข ระบบต่างๆ ตามที่ได้รับแจ้ง

พนักงานคัดนับธนบัตร

ทั่วประเทศ, ภาคกลาง, ภาคตะวันออก, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคเหนือ, ภาคใต้
จำนวนที่เปิดรับ หลาย

ดำเนินการคัดนับธนบัตรตามจำนวนที่กำหนด , คัดแยกธนบัตร / ตรวจสอบคุณภาพธนบัตร , สรุปจำนวนธนบัตรต่อวัน

พนักงานรักษาความปลอดภัย

ทั่วประเทศ, ภาคกลาง, ภาคตะวันออก, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคเหนือ, ภาคใต้
จำนวนที่เปิดรับ หลาย

ดูแลและอำนวยความสะดวกเพื่อ รักษาความปลอดภัย ให้แก่บุคลากรและทรัพย์สิน ทั้งบริเวณภายในและภายนอกอาคารตามแผนงานที่กำหนด ด้วย ระเบียบ วินัย ที่เป็นมาตรฐาน

พนักงานทำความสะอาด

ทั่วประเทศ, ภาคกลาง, ภาคตะวันออก, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคเหนือ, ภาคใต้
จำนวนที่เปิดรับ หลาย

รับผิดชอบให้บริการงาน ทำความสะอาด ทุกพื้นที่ตามลักษณะตามกายภาพของแต่ละอาคารทั้งภายใน และภายนอกอาคาร ให้เป็นไปตามมาตรฐานงานทำความสะอาด ข้อกำหนด และข้อตกลงของบริษัทกับธนาคารพาณิชย์อื่น