พนักงานปฏิบัติการเดินเอกสาร(รับ-ส่งเอกสาร)

ภาคกลาง
จำนวนที่เปิดรับ หลายอัตรา

ดำเนินการบริการจัดส่งเอกสารภายในหน่วยงาน บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

พนักงานขับรถ (ส่วนกลาง/ผู้บริหาร)

ภาคกลาง
จำนวนที่เปิดรับ หลาย

ให้บริการขับรถรับ-ส่งพนักงานหรือผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมาย ดูแลความสะอาดและตรวจเช็ครถยนต์ให้พร้อมใช้งาน

พนักงานรักษาความปลอดภัย (ศูนย์นครราชสีมา)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จำนวนที่เปิดรับ หลายอัตรา

ดูแลและอำนวยความสะดวกเพื่อความปลอดภัยแก่บุคลากรและทรัพย์สิน ทั้งบริเวณภายในและภายนอกอาคารตามแผนงานที่กำหนด ด้วย ระเบียบ วินัย ที่เป็นมาตรฐาน

ช่างซ่อมบำรุง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จำนวนที่เปิดรับ ไม่จำกัด

ตรวจสอบดูแล และซ่อมบำรุง ซ่อมแซมแก้ไข ระบบต่างๆ ตามที่ได้รับแจ้ง

พนักงานดูแลภูมิทัศน์ (ดูแลสวน) ประจำศูนย์สุราษฎร์ธานี

ภาคใต้
จำนวนที่เปิดรับ ไม่จำกัด

รับผิดชอบให้บริการงานปรับปรุง ดูแลภูมิทัศน์ ตามกายภาพภายนอกอาคาร ให้เป็นไปตามมาตรฐานงาน ตามข้อตกลงของบริษัท

พนักงานคัดนับธนบัตร

ทั่วประเทศ, ภาคกลาง, ภาคตะวันออก, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคเหนือ, ภาคใต้
จำนวนที่เปิดรับ หลาย

ดำเนินการคัดนับธนบัตรตามจำนวนที่กำหนด , คัดแยกธนบัตร / ตรวจสอบคุณภาพธนบัตร , สรุปจำนวนธนบัตรต่อวัน

เจ้าหน้าที่ Welfare Call Center ภาครัฐ

ภาคกลาง
จำนวนที่เปิดรับ หลาย

บริการให้ข้อมูล คำแนะนำ ตอบข้อซักถาม รับข้อเสนอแนะ และรับฟัง ติดตาม ประสานงานแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรผู้สูงอายุ บัตรคนพิการ ตลอดจนโครงการต่างๆ ของภาครัฐ ซึ่งไม่ใช่งานขาย

พนักงานติดตามหนี้สินทางโทรศัพท์ (Loan collection)

ภาคกลาง
จำนวนที่เปิดรับ หลาย
  • ติดตามทวงหนี้ เจรจาต่อรอง และให้คำปรึกษาลูกหนี้ที่ค้างชำระ
  • มีใจรักบริการและมีความอดทนต่อสภาวะกดดัน
  • หากมีประสบการณ์ติดตามหนี้ OA งานฟ้อง งานบังคับคดี

ช่างประจำอาคาร (ไฟฟ้า/เครื่องยนต์) อาคารศรีอยุธยา/อาคาร UBC/อาคารสุขุมวิท/อาคารนานาเหนือ

ภาคกลาง
จำนวนที่เปิดรับ 3

ตรวจสอบดูแล งานระบบไฟฟ้า ระบบอากาศ รวมถึงระบบอื่นๆ ภายในอาคาร และซ่อมบำรุง ซ่อมแซมแก้ไข ระบบสาธารณูปโภค ตามที่ได้รับแจ้ง

พนักงานรักษาความปลอดภัย

ทั่วประเทศ, ภาคกลาง, ภาคตะวันออก, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคเหนือ, ภาคใต้
จำนวนที่เปิดรับ หลาย

ดูแลและอำนวยความสะดวกเพื่อ รักษาความปลอดภัย ให้แก่บุคลากรและทรัพย์สิน ทั้งบริเวณภายในและภายนอกอาคารตามแผนงานที่กำหนด ด้วย ระเบียบ วินัย ที่เป็นมาตรฐาน

งานบริการบันทึกข้อมูล (Data Entry)

ภาคกลาง
จำนวนที่เปิดรับ หลาย

ดำเนินการบันทึกข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมายลงระบบคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word และ Microsoft Excel ได้ พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลให้ครบถ้วน

พนักงานทำความสะอาด

ทั่วประเทศ, ภาคกลาง, ภาคตะวันออก, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคเหนือ, ภาคใต้
จำนวนที่เปิดรับ หลาย

รับผิดชอบให้บริการงาน ทำความสะอาด ทุกพื้นที่ตามลักษณะตามกายภาพของแต่ละอาคารทั้งภายใน และภายนอกอาคาร ให้เป็นไปตามมาตรฐานงานทำความสะอาด ข้อกำหนด และข้อตกลงของบริษัทกับธนาคารพาณิชย์อื่น