Administrative officer (Thai-English Skill)

ภาคกลาง
จำนวนที่เปิดรับ 1

Billing document preparing, checking and follow up payment with accounting department. Daily works Including name card printing , staff name plate Installation , stationary for new staff, help distribute supplies to branches. Routine works Including Support billing process, coordination with Building Management.

Receptionist (Thai-English-Chinese Skill)

ภาคกลาง
จำนวนที่เปิดรับ 1

Assist BOCT Receptionist, Welcome visitors by greeting appropriately, Answer, Screen and forward incoming phone calls (both internal and external lines), Provide information upon customer requests, Coordinate with internal staffs, Coordinate with Building, Receive sort daily document mail and
deliveries, Maintain office security by following safety procedures and controlling access via reception desk (visitor badges and keep record), Prepare outgoing letter, Other related ADM work as assign

พนักงานปฏิบัติการเดินเอกสาร(รับ-ส่งเอกสาร)

ภาคกลาง
จำนวนที่เปิดรับ หลายอัตรา

ดำเนินการบริการจัดส่งเอกสารภายในหน่วยงาน บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

พนักงานขับรถ (ส่วนกลาง/ผู้บริหาร)

ภาคกลาง
จำนวนที่เปิดรับ หลาย

ให้บริการขับรถรับ-ส่งพนักงานหรือผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมาย ดูแลความสะอาดและตรวจเช็ครถยนต์ให้พร้อมใช้งาน

พนักงานรักษาความปลอดภัย (ศูนย์นครราชสีมา)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จำนวนที่เปิดรับ หลายอัตรา

ดูแลและอำนวยความสะดวกเพื่อความปลอดภัยแก่บุคลากรและทรัพย์สิน ทั้งบริเวณภายในและภายนอกอาคารตามแผนงานที่กำหนด ด้วย ระเบียบ วินัย ที่เป็นมาตรฐาน

ช่างซ่อมบำรุง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จำนวนที่เปิดรับ ไม่จำกัด

ตรวจสอบดูแล และซ่อมบำรุง ซ่อมแซมแก้ไข ระบบต่างๆ ตามที่ได้รับแจ้ง

พนักงานดูแลภูมิทัศน์ (ดูแลสวน) ประจำศูนย์สุราษฎร์ธานี

ภาคใต้
จำนวนที่เปิดรับ ไม่จำกัด

รับผิดชอบให้บริการงานปรับปรุง ดูแลภูมิทัศน์ ตามกายภาพภายนอกอาคาร ให้เป็นไปตามมาตรฐานงาน ตามข้อตกลงของบริษัท

พนักงานคัดนับธนบัตร

ทั่วประเทศ, ภาคกลาง, ภาคตะวันออก, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคเหนือ, ภาคใต้
จำนวนที่เปิดรับ หลาย

ดำเนินการคัดนับธนบัตรตามจำนวนที่กำหนด , คัดแยกธนบัตร / ตรวจสอบคุณภาพธนบัตร , สรุปจำนวนธนบัตรต่อวัน

Welfare Call Center ภาครัฐ

ภาคกลาง
จำนวนที่เปิดรับ หลาย

บริการให้ข้อมูล คำแนะนำ ตอบข้อซักถาม รับข้อเสนอแนะ และรับฟัง ติดตาม ประสานงานแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรผู้สูงอายุ บัตรคนพิการ ตลอดจนโครงการต่างๆ ของภาครัฐ ซึ่งไม่ใช่งานขาย

พนักงานติดตามหนี้สินทางโทรศัพท์ (Loan collection)

ภาคกลาง
จำนวนที่เปิดรับ หลาย
  • ติดตามทวงหนี้ เจรจาต่อรอง และให้คำปรึกษาลูกหนี้ที่ค้างชำระ
  • มีใจรักบริการและมีความอดทนต่อสภาวะกดดัน
  • หากมีประสบการณ์ติดตามหนี้ OA งานฟ้อง งานบังคับคดี

ช่างประจำอาคาร (ไฟฟ้า/เครื่องยนต์) อาคารศรีอยุธยา/อาคาร UBC

ภาคกลาง
จำนวนที่เปิดรับ 3

ตรวจสอบดูแล งานระบบไฟฟ้า ระบบอากาศ รวมถึงระบบอื่นๆ ภายในอาคาร และซ่อมบำรุง ซ่อมแซมแก้ไข ระบบสาธารณูปโภค ตามที่ได้รับแจ้ง

พนักงานรักษาความปลอดภัย

ทั่วประเทศ, ภาคกลาง, ภาคตะวันออก, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคเหนือ, ภาคใต้
จำนวนที่เปิดรับ หลาย

ดูแลและอำนวยความสะดวกเพื่อ รักษาความปลอดภัย ให้แก่บุคลากรและทรัพย์สิน ทั้งบริเวณภายในและภายนอกอาคารตามแผนงานที่กำหนด ด้วย ระเบียบ วินัย ที่เป็นมาตรฐาน

งานบริการบันทึกข้อมูล (Data Entry)

ภาคกลาง
จำนวนที่เปิดรับ หลาย

ดำเนินการบันทึกข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมายลงระบบคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word และ Microsoft Excel ได้ พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลให้ครบถ้วน

พนักงานทำความสะอาด

ทั่วประเทศ, ภาคกลาง, ภาคตะวันออก, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคเหนือ, ภาคใต้
จำนวนที่เปิดรับ หลาย

รับผิดชอบให้บริการงาน ทำความสะอาด ทุกพื้นที่ตามลักษณะตามกายภาพของแต่ละอาคารทั้งภายใน และภายนอกอาคาร ให้เป็นไปตามมาตรฐานงานทำความสะอาด ข้อกำหนด และข้อตกลงของบริษัทกับธนาคารพาณิชย์อื่น