เจ้าหน้าที่ธุรการ

จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

ลักษณะงาน

 • จัดพิมพ์รายงานสรุปข้อมูลเอกสาร การเบิกจ่ายอุปกรณ์ ค่าพาหนะ และ เอกสารอื่นๆ
 • คีย์ข้อมูลเอกสาร พนักงานเริ่มงาน , สรุป OT รายได้ประจำเดือน
 • ประสานงานตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ

 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 22- 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, การจัดการ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้ Computer Microsoft Office (Word, Excel, Power point) ได้เป็นอย่างดี

 

 

เจ้าหน้าที่การตลาด/ประสานงานขาย

จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้า
 • ประสานงานหน่วยงานภายใน/ภายนอกองค์กร
 • จัดทำต้นทุนเสนอราคา และเอกสารประกอบการเสนอราคา , Proposal งานบริการที่รับผิดชอบ (หากเคยติดต่อประสานงานขายกับหน่วยงานราชการ, E-bidding กับกรมบัญชีกลางจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • หาข้อมูลลูกค้า เช่น ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเพิ่มโอกาสทางการขาย
 • จัดทำรายงานสรุปผลงานขายประจำสัปดาห์, ประจำเดือน, ประจำไตรมาส
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย / หญิงอายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาการตลาด / การเงิน / บริหารธุรกิจ / หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 2 ปีในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • มนุษย์สัมพันธ์ดีมีความมั่นในในตนเอง  บุคลิกดี  มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และเจรจาต่อรอง
 • มีความอดทน สามารถปฏิบัติงานภายในสภาวะกดดันมีวุฒิภาวะทางอารมณ์  และสามารถจัดการงานในสภาวะเร่งด่วนได้ดี
 • สามารถใช้ Computer MS Office  Word, Excel , Powerpoint ได้เป็นอย่างดี (โดยเฉพาะการคำนวณใน Excel และการทำข้อมูลนำเสนอผ่าน Powerpoint  ได้น่าสนใจ)
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยได้ดีมากทั้งพูด อ่าน เขียน และสื่อสารผ่านช่องทาง electronic (email , Line)
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้

 

Management Trainee

ภาคกลาง
จำนวนที่เปิดรับ หลายอัตรา อัตรา

บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด (KTBGS) เป็นบริษัทฯในเครือธนาคารกรุงไทย ให้บริการและสนับสนุนงานภารกิจของธนาคารกรุงไทยและสถาบันการเงินมาเป็นเวลา 23 ปี หากคุณคือ… คนรุ่นใหม่ไฟแรง เชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง ชอบการเปลี่ยนแปลง ต้องการทำงานท้าทายความสามารถพร้อมเรียนรู้ที่จะเติบโตไปกับธุรกิจของบริษัทฯ โอกาสของคุณมาถึงแล้ว เราเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ มีวิสัยทัศน์ได้ร่วมงานกับเรา

คุณสมบัติ

 1. อายุ 30-40 ปี
 2. จบปริญญาตรีขึ้นไป
 3. มีประสบการณ์การทำงาน ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 •  ด้านบริหารจัดการโครงการ ( Project  Management )
 •  ด้านการบริหารจัดการสารสนเทศเบื้องต้น  (Introduction to Information Management)
 •  ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (Data analysis)
 •  มีความรู้ด้านการผลิตและออกแบบสื่อดิจิทัล (Digital Creative) / การประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร (Digital apply for Communication)
 •  วิเคราะห์ความเสี่ยงในงานด้านปฏิบัติการ
 1. มีทัศนคติแบบ “ทำได้ (can do)” และมุ่งเน้นผลสำเร็จของงาน มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถคิดนอกกรอบ
 2. มีบุคลิกภาพดี/ มีภาวะผู้นำ และมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 3. สามารถคิดและวิเคราะห์กลยุทธ์ได้สามารถบริหารจัดการงานได้ดีในสภาวะกดดัน มีความทุ่มเทและพร้อมที่จะทำงานหนัก

หัวหน้างานดูแลพื้นที่สวน (ประจำศูนย์ฝึกอบรม ธนาคารกรุงไทย เขาใหญ่)

จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

รายละเอียดงาน

 • วางแผนการปฏิบัติงานดูแลงานพื้นที่สวน Landscape โดยรอบ
 • สั่งงานและมอบหมายงาน ซุปเปอร์ไวเซอร์ด้านงานภูมิทัศน์
 • ควบคุมดูแล งานดูแลภูมิทัศน์ และบรรยากาศ โดยรอบศูนย์ฝึกอบรม ให้อยู่ในสภาพสะอาด สวยงามเป็นที่พึงพอใจแก่ลูกค้า ผู้ว่าจ้าง และผู้ใช้บริการ
 • ควบคุมดูแลค่าใช้จ่าย วัสดุอุปกรณ์งานดูแลสวน ให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ
 • ติดตามดูแลคุณภาพงานบริการ ความพึงพอใจ และความต้องการ/ข้อร้องเรียนของลูกค้า ผู้ใช้บริการประเภทต่างๆ
 • ให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชา ให้สามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย – สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า/ผู้ใช้บริการ ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย / หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับวุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป ด้านการบริหาร, การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีบุคลิกภาพดี / มีภาวะผู้นำ และมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีประสบการณ์ในงานบริหารจัดการงานดูแลสวนหรือภูมิทัศน์ Landscape ไม่ต่ำกว่า 5 ปีขึ้นไป
 • คิดเชิงกลยุทธ์และวิเคราะห์ มีความมุ่งมั่นในการสร้างความสำเร็จ
 • สามารถบริหารจัดการงานได้ดี โดยเฉพาะในสภาวะกดดัน
 • สามารถบริหารจัดการความขัดแย้งได้ดี

หัวหน้างานรักษาความสะอาด (ประจำศูนย์ฝึกอบรม ธนาคารกรุงไทย เขาใหญ่)

จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

รายละเอียดงาน

 • วางแผนการปฏิบัติงานทำความสะอาดห้องพักและพื้นที่ส่วนกลาง
 • สั่งงานและมอบหมายงานซุปเปอร์ไวเซอร์ด้านทำความสะอาด
 • ควบคุมดูแล งานทำความสะอาดห้องพักและพื้นที่ส่วนกลาง โดยรอบศูนย์ฝึกอบรม ให้อยู่ในสภาพสะอาด สวยงามเป็นที่พึงพอใจแก่ลูกค้า ผู้ว่าจ้าง และผู้ใช้บริการ
 • ควบคุมดูแลค่าใช้จ่าย วัสดุอุปกรณ์ และน้ำยาเคมีในการบำรุงรักษาความสะอาด ให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ
 • ติดตามดูแล คุณภาพงานบริการ ความพึงพอใจ และความต้องการ/ข้อร้องเรียนของลูกค้า ผู้ใช้บริการประเภทต่างๆ
 • ให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชา ให้สามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย
 • สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า/ผู้ใช้บริการ ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ

คุณสมบัติ

 • เพศชาย / หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับวุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป ด้านการบริหาร, การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีบุคลิกภาพดี / มีภาวะผู้นำ และมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีประสบการณ์ในงานบริหารจัดการงานรักษาความสะอาดรีสอร์ท ห้องพัก และ Public Area ไม่ต่ำกว่า 5 ปีขึ้นไป
 • คิดเชิงกลยุทธ์และวิเคราะห์, มีความมุ่งมั่นในการสร้างความสำเร็จ, สามารถบริหาร
 • จัดการงานได้ดี โดยเฉพาะในสภาวะกดดัน
 • สามารถบริหารจัดการความขัดแย้งได้ดี

ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบ

จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา
 • ชาย / หญิง อายุ 40 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ( สาขาตรวจสอบภายใน / สาขาการเงิน / การบัญชี /หรือสาขาใกล้เคียง )
 • มีประสบการณ์ในงานตรวจสอบ ( Internal Audit ) ไม่ต่ำกว่า 10 ปี หากครอบคลุม ( Accounting Audit / Operation Audit / System Audit จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ )
 • มีประสบการณ์หรือพื้นฐานบริหารความเสี่ยงของการตรวจสอบภายใน เพื่อให้ภารกิจขององค์กรบรรลุเป้าหมาย
 • มีทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความสามารถในการประมวลผล มีหลักและเทคนิคการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ และการเขียนรายงาน
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน บัญชี การวิเคราะห์งบการเงิน และการพัสดุระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของสำนักงาน
 • มีทัศนคติและมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะในการสื่อสารและการประสานงาน
 • มีความเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจและพร้อมที่จะปรับตัวเข้ากับสภาวะการเปลี่ยนแปลง

Programmer

ภาคกลาง
จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

ลักษณะงาน

ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศภายในองค์กร โดยใช้ SQL ,PHP,Python, และ NodeJS

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมด้วย PHP, Python, NodeJS อย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่า
 • มีความรู้เกี่ยวกับ JavaScript, JQuery, Docker ฯลฯ
 • มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งาน Maria DB, SQL เป็นอย่างดี
 • หากมีความรู้เกี่ยวกับ Apache Cordova, NoSQL, MongoDB, Linux, Windows server จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

 

พนักงาน Call Center Agent (พนักงานประจำ)

ภาคกลาง
จำนวนที่เปิดรับ 11 อัตรา
 • เพศชาย / หญิง ไม่จำกัดอายุ วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต สามารถพิมพ์งานได้คล่องแคล่วทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
 • น้ำเสียงไพเราะ สุภาพ มีความสามารถในการสื่อสาร และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • หากมีประสบการณ์ด้าน CALL CENTER จะพิจารณาเป็นพิเศษ

พนักงานรักษาความปลอดภัย

ทั่วประเทศ, ภาคกลาง, ภาคตะวันออก, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคเหนือ, ภาคใต้
จำนวนที่เปิดรับ ไม่จำกัด อัตรา
 • เพศชาย / หญิง  สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 45 ปี  วุฒิ .3 ขึ้นไป

งานบริการบันทึกข้อมูล (Data Entry)

ภาคกลาง
จำนวนที่เปิดรับ 90 อัตรา
 • เพศชาย/ หญิง อายุไม่เกิน 18-35 ปี
 • วุฒิการปริญญาตรี ขึ้นไป หรือเทียบเท่าขึ้นไป                                                             
 • สามารถใช้ Computer Microsoft  Word และ Microsoft  Excel  ได้
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สุภาพ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 • สามารถแก้ไขปัญหา กล้าตัดสินใจในขอบเขตหน้าที่ของตน

พนักงานทำความสะอาด

ทั่วประเทศ, ภาคกลาง, ภาคตะวันออก, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคเหนือ, ภาคใต้
จำนวนที่เปิดรับ ไม่จำกัด อัตรา
 • เพศชาย / หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 45 ปี  วุฒิ ป.6 ขึ้นไป

พนักงานขับรถส่วนกลาง

ทั่วประเทศ, ภาคกลาง, ภาคตะวันออก, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคเหนือ, ภาคใต้
จำนวนที่เปิดรับ 10 อัตรา
 • เพศชาย สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 40 ปี วุฒิ .3ขึ้นไป