เกี่ยวกับเรา KTGS

จุดเริ่มต้นของเรา

บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด (KTGS) เป็นบริษัทในกลุ่มของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย โดยธนาคารเป็นผู้ถือหุ้น 100%  ภายใต้การเป็นส่วนหนึ่งของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ที่มีประสบการณ์ด้านสถาบันการเงิน มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ  บริษัทฯ เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2540 โดยใช้ชื่อว่า บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด จนกระทั่งในเดือน มีนาคม 2558 ได้มีการเปลี่ยนชื่อบริษัทมาเป็น บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด เพื่อให้มีความสอดคล้องตามที่พระราชบัญญัติธุรกิจ รักษาความปลอดภัย .. ๒๕๕๘ กำหนด

ก้าวแรกของเรา

ปัจจุบันได้ให้บริการขนย้ายทรัพย์สินให้แก่บริษัทต่างๆ ในกลุ่มของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย และสถาบันการเงินชั้นนำ ตลอดเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง ในฐานะผู้ให้บริการและผู้ให้คำแนะนำในการขนย้ายเงินสดโดยรถยนต์นิรภัยสำหรับธนาคารพาณิชย์   ด้วยการแบ่งปันประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน บริษัทฯ ยึดมั่นกับบรรทัดฐานที่เข้มงวดในการรักษามาตรฐานสูงสุดสำหรับการให้บริการแก่ลูกค้า และข้อผูกมัดในการทำงานที่ได้รับการตรวจสอบด้านระบบการควบคุมคุณภาพที่เคร่งครัด และเป็นที่เชื่อมั่นแก่ลูกค้าเสมอมา ด้วยความมุ่งมั่นสู่จุดหมายเป็นผู้นำในธุรกิจบริการ เพื่อสนับสนุนธุรกิจของสถาบันการเงิน และหน่วยงานภาครัฐ

วิสัยทัศน์

VISION

เป็นผู้นำในธุรกิจบริการ
เพื่อสนับสนุนธุรกิจของธนาคารกรุงไทย
สถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐ

พันธกิจ

MISSION

พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพงานบริการให้เป็นที่พึงพอใจแก่ลูกค้า ด้วยการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ โปร่งใส และเป็นธรรม

คุณค่าองค์กร

FAST

รวดเร็ว ทันเวลา

มีนวัตกรรม ตรงใจลูกค้า

ASSIST

ช่วยเหลือ เป็นเพื่อนคู่คิด

เป็นมิตรและอบอุ่น

SIMPLE

ง่าย สะดวก

ทันสมัย เข้าใจลูกค้า

TRUST

วางใจได้ มั่นคง

เป็นเสาหลักของเศรษฐกิจชาติ

ด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักบรรษัทภิบาล มุ่งเน้นความโปร่งใส เป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม จึงทำให้ KTGS ได้ปรับรูปแบบการสื่อสารเพื่อให้พนักงานเข้าใจและเข้าถึงในเชิงรูปธรรมมากขึ้น โดยสร้าง “โครงการ 2 มือ 1 ใจ” ที่มาจากการกลั่นกรองความคิดผ่านกิจกรรม “Workshop KTGS Brand DNA Solicitation” จากกลุ่มตัวแทนของพนักงานในทุกระดับได้ร่วมกันคิดและทำเวิร์กชอปร่วมกัน จึงเกิดเป็น “KTGS 2 มือ 1 ใจ” คือ มือสะอาด มืออาชีพ และใจบริการ ให้กับพนักงานและพร้อมที่จะต่อยอดสู่ความเป็นองค์กรคุณธรรม

สนใจใช้บริการของเรา

ต้องการรับบริการจาก KTGS


หรือสนใจอยากร่วมงานกับเรา