เกี่ยวกับเรา KTBGS

จุดเริ่มต้นของเรา

บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด (KTBGS) เป็นบริษัทในกลุ่มของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย (KTB) โดยธนาคารเป็นผู้ถือหุ้น 100%  ภายใต้การเป็นส่วนหนึ่งของ KTB ที่มีประสบการณ์ด้านสถาบันการเงิน มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ  บริษัทฯ เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2540 โดยใช้ชื่อว่า บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด จนกระทั่งในเดือน มีนาคม 2558 ได้มีการเปลี่ยนชื่อบริษัทมาเป็น บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด เพื่อให้มีความสอดคล้องตามที่พระราชบัญญัติธุรกิจ รักษาความปลอดภัย .. ๒๕๕๘ กำหนด

ก้าวแรกของเรา

ปัจจุบันได้ให้บริการขนย้ายทรัพย์สินให้แก่บริษัทต่างๆ ในกลุ่มของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย และสถาบันการเงินชั้นนำ ตลอดเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง ในฐานะผู้ให้บริการและผู้ให้คำแนะนำในการขนย้ายเงินสดโดยรถยนต์นิรภัยสำหรับธนาคารพาณิชย์   ด้วยการแบ่งปันประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน บริษัทฯ ยึดมั่นกับบรรทัดฐานที่เข้มงวดในการรักษามาตรฐานสูงสุดสำหรับการให้บริการแก่ลูกค้า และข้อผูกมัดในการทำงานที่ได้รับการตรวจสอบด้านระบบการควบคุมคุณภาพที่เคร่งครัด และเป็นที่เชื่อมั่นแก่ลูกค้าเสมอมา ด้วยความมุ่งมั่นสู่จุดหมายเป็นผู้นำในธุรกิจบริการ เพื่อสนับสนุนธุรกิจของสถาบันการเงิน และหน่วยงานภาครัฐ

วิสัยทัศน์

VISION

เป็นผู้นำในธุรกิจบริการ
เพื่อสนับสนุนธุรกิจของธนาคารกรุงไทย
สถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐ

พันธกิจ

MISSION

พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพงานบริการให้เป็นที่พึงพอใจแก่ลูกค้า ด้วยการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ โปร่งใส และเป็นธรรม

คุณค่าองค์กร

ความมั่นคง

FIRM

การมีความมั่นคงจากการบริหาร
ความเสี่ยงที่ดี มีบรรษัทภิบาล
และสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

ซื่อสัตย์และสร้างสรรค์

INTERGRITY&
INNOVATION

Integrity การมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและ
ผู้อื่นทั้งคำพูดและการกระทำมีจุดยืนที่มั่นคง
Innovative การสร้างสรรค์ทั้งความคิดและ
กระบวนการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน

มีความรับผิดชอบ

RESPONSIBILITY

พนักงานทุกคนทุกระดับในองค์กร
ต้องรู้งานของตนและมีความรับผิดชอบ
ในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย รับผิดชอบ
ต่อลูกค้าทั้งภายในและภายนอก
รวมทั้งรับผิดชอบต่อองค์กรและสังคม

บริการด้วยใจ

SERVICE MIND

มุ่งมั่นบริการเพื่อให้ลูกค้าได้รับ
ความพึงพอใจสูงสุดและสามารถ
ตอบโจทย์และการบริการด้วยใจ
และการให้บริการที่เป็นเลิศ

ทำงานเป็นทีม

TEAMWORK

การทำงานเป็นทีม โดยการประสาน
ความมุ่งมั่นตั้งใจของบุคลากร
ทั้งองค์กร ไม่ว่าจะอยู่หน่วยงานใด
ให้เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ในการขับเคลื่อน
องค์กรให้ยั่งยืน

สนใจใช้บริการของเรา

ต้องการรับบริการจาก KTBGS


หรือสนใจอยากร่วมงานกับเรา