นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้า (Privacy Policy)

บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด (“บริษัท”) เป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย (“ธนาคาร”) โดยธนาคารเป็นผู้ถือหุ้น 100% ภายใต้การเป็นส่วนหนึ่งของธนาคาร ที่มีประสบการณ์ด้านสถาบันการเงิน มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ ยึดมั่นการดำเนินงานตามหลัก บรรษัทภิบาล ตระหนักถึงความปลอดภัย และการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้น

บริษัทจึงได้ดำเนินการจัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้า (Privacy Policy) เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 และให้ลูกค้ามั่นใจเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับ รวมทั้งการเปิดเผยหรือการนำไปใช้ที่ต้องเป็นไปด้วยความรอบคอบ และคำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลเป็นสำคัญ