นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด (“บริษัท”) เป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย (“ธนาคาร”) โดยธนาคารเป็นผู้ถือหุ้น 100% ภายใต้การเป็นส่วนหนึ่งของธนาคาร ที่มีประสบการณ์ด้านสถาบันการเงิน มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ ยึดมั่นการดำเนินงานตามหลัก บรรษัทภิบาล ตระหนักถึงความปลอดภัย และการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้น

บริษัทจึงได้ดำเนินการจัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้า เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 และให้ลูกค้ามั่นใจเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับ รวมทั้งการเปิดเผยหรือการนำไปใช้ที่ต้องเป็นไปด้วยความรอบคอบ และคำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลเป็นสำคัญ

 

ข้อตกลงความเป็นส่วนตัวสำหรับคู่ค้าผู้มาติดต่อทางธุรกิจ
บริษัทจึงได้จัดให้มี “ข้อตกลงความเป็นส่วนตัวสำหรับคู่ค้าผู้มาติดต่อทางธุรกิจ” ของบริษัทฯ เพื่ออธิบายวิธีการที่ บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลตลอดจนการแจ้งสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ เพื่อแสดงความโปร่งใสของ บริษัทฯ เกี่ยวกับกิจกรรมการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่ระบุไว้ในข้อตกลงความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

 

นโยบายความเป็นส่วนตัวสําหรับงานบริหารทรัพยากรบุคคล
บริษัทตระหนักดีถึงความสําคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงผู้สมัครงานและผู้สัมภาษณ์งาน พนักงาน พนักงานปฏิบัติการ ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นที่ประจําอยู่ในพื้นที่ของบริษัทหรือที่ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติงาน ณ สถานที่อื่นที่ไม่ใช่พื้นที่ของบริษัท อดีตพนักงาน/พนักงานปฏิบัติการ พนักงาน/พนักงานปฏิบัติการที่เกษียณอายุแล้ว และบุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (รวมเรียกว่า “ท่าน”) นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) จัดทําขึ้นเพื่ออธิบายวิธีการที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตลอดจนการแจ้งสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อแสดงความโปร่งใสของบริษัทในการดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ อันสอดคล้องกับข้อกําหนดภายใต้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล