งานบริการบริหารลูกค้าสัมพันธ์

ขอแจ้งว่าเว็บไซต์นี้ (www.ktbgs.co.th) อยู่ภายใต้การดูแลของ บจก. รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ที่ให้งานบริการสนับสนุนแก่ธนาคารกรุงไทย เช่น งานบริการรักษาความปลอดภัย งานบริการรักษาความสะอาด งานบริการขนส่งทรัพย์สิน เป็นต้น

 

ด้วยที่ บริษัท คำนึงถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินธุรกิจ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่าน โปรดอ่านและทำความเข้าใจ นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) สำหรับลูกค้า เพื่อความปลอดภัยและสิทธิข้อมูลส่วนบุคคล

 

หากท่านต้องการติดต่อ บมจ.ธนาคารกรุงไทย เพื่อดำเนินการทำธุรกรรมด้านการเงิน เช่น ฝาก ถอน โอน จ่าย ฯลฯ ตลอดจนธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการภาครัฐ หรือกิจกรรมอันเนื่องเกี่ยวกับธนาคาร

 

กรุณา คลิกที่นี่ เพื่อติดต่อ บมจ.ธนาคารกรุงไทย

KTB Call Center

ศูนย์กลางการให้ข้อมูล ตอบข้อซักถามลูกค้าทางโทรศัพท์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริการของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย  รวมถึงดำเนินการรับเรื่อง รับข้อเสนอแนะ รับฟังและ ติดตาม แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ และบริการธนาคารฯ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด  โดยสามารถติดต่อได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 02-111-1111

 

KTGS Call Center

ศูนย์กลางการรับข้อร้องเรียน เสนอแนะ  ชมเชย เกี่ยวกับการบริการ หรือการปฏิบัติหน้าที่ ของพนักงาน บจก. รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ รวมถึงการติดตาม การแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า  เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด  โดยสามารถติดต่อได้ในวันและเวลาทำการ ทุกวันจันทร์ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.00 . – 17.00 . ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 02-791-9911 หรือ อีเมล: ktbgs.contactcenter@ktbgs.co.th

 

 

M-Pass Call Center

บริการให้ข้อมูล คำแนะนำ ตอบข้อซักถาม รับข้อเสนอแนะ และรับฟัง ติดตาม ประสานงานแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับบัตร M-Pass ของกรมทางหลวง โดยสามารถติดต่อได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 1586 กด 9

Welfare Call Center 

บริการให้ข้อมูล คำแนะนำ ตอบข้อซักถาม รับข้อเสนอแนะ และรับฟัง ติดตาม ประสานงานแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยสามารถติดต่อได้ในวันและเวลาทำการ ทุกวันจันทร์ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 . – 17.30 . ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 02-109-2345

สนใจใช้บริการของเรา

ต้องการรับบริการจาก KTGS


หรือสนใจอยากร่วมงานกับเรา