ล้างการค้นหา
วันที่ประกาศ
เรื่อง
12 มีนาคม 2562
ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ งานปรับปรุงพื้นที่เช่าจอดรถ จำนวน 1 งาน
12 มีนาคม 2562
6 มีนาคม 2562
ขอเชิญเข้าร่วมประชาวิจารณ์ ร่างเงื่อนไขขอบเขตของงาน (TOR)จัดซื้อพร้อมติดตั้ง เครื่องพิมพ์ความเร็วสูง (เครื่องใหม่) จำนวน 1 ระบบ
6 มีนาคม 2562
5 มีนาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาลวดเย็บ 5 กล่อง
5 มีนาคม 2562
5 มีนาคม 2562
ประกาศผลผูู้ชนะการเสนอราคาสติ๊กเกอร์ A4 จำนวน 100 แพ็ค
5 มีนาคม 2562
1 มีนาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลือง 3 รายการ
1 มีนาคม 2562
1 มีนาคม 2562
ประกาศประกวดราคากระดาษถ่ายเอกสาร A4
1 มีนาคม 2562
25 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อซองน้ำตาล ขนาด 10×15 นิ้ว
25 กุมภาพันธ์ 2562
21 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อป้ายชื่อติดหน้าอก
21 กุมภาพันธ์ 2562
21 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาแบบฟอร์มหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (บ/ช) (แบบใหม่)
21 กุมภาพันธ์ 2562
21 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาบัตรบันทึกเวลา จำนวน 12 แพ็ค
21 กุมภาพันธ์ 2562
14 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ งานปรับปรุงพื้นที่เช่าจอดรถ จำนวน 1 งาน
14 กุมภาพันธ์ 2562
11 กุมภาพันธ์ 2562
ขอเชิญมารับ เงื่อนไขขอบเขตงาน (TOR) งานจัดจ้างเหมาบริการงานพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง (GSB) จำนวน 3 รายการ (มาตรา7)
11 กุมภาพันธ์ 2562
5 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 19 รายการ
5 กุมภาพันธ์ 2562
29 มกราคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตตรายาง จำนวน 6 อัน
29 มกราคม 2562
18 มกราคม 2562
ประกาศเปิดเผยราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อแถบผนึกพิเศษ (ซีล) จำนวน 850,300 ตัว
18 มกราคม 2562
15 มกราคม 2562
ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ งานเช่าเครื่องพิมพ์ Laser ชนิด Multi Function ขาว/ดำ (เครื่องปรับสภาพ) จำนวน 21 เครื่อง
15 มกราคม 2562
14 มกราคม 2562
ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ งานจัดจ้างบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด (IP) ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562-31 ธันวาคม 2562
14 มกราคม 2562
12 ธันวาคม 2561
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับห้อง Control Room จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 ธันวาคม 2561
11 ธันวาคม 2561
ประกาศประกวดราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 6 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 ธันวาคม 2561
30 พฤศจิกายน 2561
ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ งานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (เครื่องปรับสภาพ) จำนวน 1 เครื่อง
30 พฤศจิกายน 2561
29 พฤศจิกายน 2561
ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ งานจ้างบำรุงรักษาเครื่องนับธนบัตร แบบรวมอะไหล่ (เดือนกุมภาพันธ์ 2562-เดือนธันวาคม 2562)
29 พฤศจิกายน 2561
20 พฤศจิกายน 2561
ประกวดราคาเช่าอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเครือข่ายสารสนเทศ (Firewall)
20 พฤศจิกายน 2561
15 พฤศจิกายน 2561
ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ งานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (เครื่องปรับสภาพ) จำนวน 7 เครื่อง
15 พฤศจิกายน 2561
14 พฤศจิกายน 2561
ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 6 จุด
14 พฤศจิกายน 2561
12 พฤศจิกายน 2561
ขอเชิญมารับเงื่อนไขขอบเขตงาน (TOR) งานจัดจ้างเหมาบริการงานพิมพ์ซองหน้าต่าง จำนวน 2 รายการ (มาตรา 7)
12 พฤศจิกายน 2561
12 พฤศจิกายน 2561
ขอเชิญมารับเงื่อนไขขอบเขตงาน (TOR) งานจัดจ้างเหมาบริการงานพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง Prima (ไม่มีกาว) จำนวน 5 รายการ (มาตรา 7)
12 พฤศจิกายน 2561
12 พฤศจิกายน 2561
ขอเชิญมารับ เงื่อนไขขอบเขตงาน (TOR) งานจัดจ้างเหมาบริการงานพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง Pressure Seal (มีกาว) จำนวน 6 รายการ (มาตรา7)
12 พฤศจิกายน 2561
9 พฤศจิกายน 2561
ประกาศ ประกวดราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (80 แกรม) จำนวน 4,800 รีม
9 พฤศจิกายน 2561
8 พฤศจิกายน 2561
ขอเชิญเข้าร่วมยื่นซองเสนอราคา งานจัดจ้างเหมาบริการงานพิมพ์ จำนวน 2 รายการ มาตรา 7
8 พฤศจิกายน 2561
8 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษโฟโต้ จำนวน 10 แพ็ค
8 พฤศจิกายน 2561
5 พฤศจิกายน 2561
ประกาศเปิดเผยราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อรถเข็นตระแกรงเหล็ก จำนวน 20 คัน และรถเข็นกล่องไฟเบอร์ จำนวน 8 คัน
5 พฤศจิกายน 2561
18 ตุลาคม 2561
ประกาศเปิดเผยราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างผู้ให้บริการด้านพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
18 ตุลาคม 2561
1 ตุลาคม 2561
ประกาศประกวดราคาจัดจ้างปรับปรุงห้อง Control Room
1 ตุลาคม 2561
26 กันยายน 2561
ประกาศเปิดเผยราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างผู้ให้บริการด้านการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และบริหารบัญชีและการเงิน
26 กันยายน 2561
20 กันยายน 2561
ประกาศเปิดเผยราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 6 จุด
20 กันยายน 2561