งานบริการอื่นๆ

งานบริการยานพาหนะ

รับผิดชอบบริหารจัดการงานขับรถส่วนกลาง งานรับส่งเอกสารภายนอก(messenger) งานเดินเอกสารภายใน และงานห้องรับส่งเอกสาร โดยจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการรับส่งเอกสารของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย และบริษัทในเครือทั้งภายในหน่วยงานระหว่างอาคารและหน่วยงานภายนอกอาคารตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ได้มีการกำหนดร่วมกันระหว่างลูกค้ากับบริษัท โดยจะรายงานสรุปจำนวนเอกสารที่มีการรับส่งให้ลูกค้าทราบทุกเดือนหรือตามระยะเวลาที่ลูกค้ากำหนด

 

งานบริหารงานกลาง

เป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานรับแจ้งปัญหาระหว่างตัวแทนของธนาคารและบริษัทจะจัดทำสรุปรายงานเหตุการณ์ต่าง แจ้งให้ทราบทุกเดือน รวบรวมข้อมูลประวัติ ประเมินผล บันทึกเวลาทำงานตรวจสอบจำนวนอัตรากำลังของพนักงาน และลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในอาคาร พร้อมสรุปการจ่ายค่าตอบแทนสวัสดิการและค่าจ้าง รวมทั้งทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางที่ทำการให้พนักงานของบริษัทรับทราบข้อมูลนโยบาย และการบริหารจัดการจากผู้บริหาร

 

งานดูแลภูมิทัศน์

บริษัทมีขอบเขตหน้าที่ในการดูแล ตัดแต่ง และบำรุงรักษาต้นไม้ สวนหย่อม ทั้งบริเวณภายใน และภายนอกอาคารให้มีสภาพสมบูรณ์ สวยงามตามความต้องการของลูกค้า โดยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้าใจสภาพแวดล้อม เพื่อให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงาม

 

 

งานรับรองและบริการ

บริษัทมีหน้าที่ในการดูแล รักษา และจัดเตรียมห้องประชุมรวมถึงอุปกรณ์ต่าง ให้มีความสะอาดและพร้อมในการใช้งานอยู่เสมอ บุคลากรของเราทุกคนมีความยินดีในการให้บริการ เอาใจใส่ในงานบริการ และมีความเป็นกันเองจึงสามารถสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ

 

 

งานระบบประกอบอาคาร

บริษัทจะจัดเจ้าหน้าที่ที่จำเป็นต่อระบบงาน เพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องตลอด 24 ชั่วโมง ตรวจสอบความพร้อมของระบบงานต่าง พร้อมแจ้งให้ธนาคารทราบ และดำเนินการเพื่อการบำรุงรักษา ซ่อมแซม และเปลี่ยนทดแทนวัสดุอุปกรณ์ ในส่วนที่ชำรุดให้คงสภาพเดิมหรือให้ใช้งานได้ตามปกติ

 

 

งานรับส่งตราสารทางการเงิน

รับส่ง เช็คเคลียร์ริ่ง เช็คคืน เช็คใหม่ ตามจุดที่ธนาคารกำหนด ในเขตสำนักหักบัญชีกรุงเทพฯ

 

 

งานบริหารคลังเอกสารพัสดุ

ด้านคลังเอกสาร
  • รับฝากและดูแลเอกสาร
  • รับฝากเอกสารในห้องมั่นคง
  • บริการค้นหาเอกสาร
  • บริการนำส่งรับคืนกล่องเอกสาร
  • การทำลายเอกสาร
คลังพัสดุ
  • จัดเก็บพัสดุ
  • เบิกจ่าย พัสดุ
  • จัดส่งพัสดุ

 

 

สนใจใช้บริการของเรา

ต้องการรับบริการจาก KTBGS


หรือสนใจอยากร่วมงานกับเรา