งานบริการอื่นๆ

งานบริการยานพาหนะ

รับผิดชอบบริหารจัดการงานขับรถส่วนกลาง งานรับส่งเอกสารภายนอก(messenger) งานเดินเอกสารภายใน และงานห้องรับส่งเอกสาร โดยจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการรับส่งเอกสารของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย และบริษัทในเครือทั้งภายในหน่วยงานระหว่างอาคารและหน่วยงานภายนอกอาคารตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ได้มีการกำหนดร่วมกันระหว่างลูกค้ากับบริษัท โดยจะรายงานสรุปจำนวนเอกสารที่มีการรับส่งให้ลูกค้าทราบทุกเดือนหรือตามระยะเวลาที่ลูกค้ากำหนด

พนักงานขับรถ

 

งานบริหารงานกลาง

เป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานรับแจ้งปัญหาระหว่างตัวแทนของธนาคารและบริษัทจะจัดทำสรุปรายงานเหตุการณ์ต่าง แจ้งให้ทราบทุกเดือน รวบรวมข้อมูลประวัติ ประเมินผล บันทึกเวลาทำงานตรวจสอบจำนวนอัตรากำลังของพนักงาน และลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในอาคาร พร้อมสรุปการจ่ายค่าตอบแทนสวัสดิการและค่าจ้าง รวมทั้งทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางที่ทำการให้พนักงานของบริษัทรับทราบข้อมูลนโยบาย และการบริหารจัดการจากผู้บริหาร

 

งานดูแลภูมิทัศน์

บริษัทมีขอบเขตหน้าที่ในการดูแล ตัดแต่ง และบำรุงรักษาต้นไม้ สวนหย่อม ทั้งบริเวณภายใน และภายนอกอาคารให้มีสภาพสมบูรณ์ สวยงามตามความต้องการของลูกค้า โดยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้าใจสภาพแวดล้อม เพื่อให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงาม

 

พนักงานสวน

 

งานรับรองและบริการ

บริษัทมีหน้าที่ในการดูแล รักษา และจัดเตรียมห้องประชุมรวมถึงอุปกรณ์ต่าง ให้มีความสะอาดและพร้อมในการใช้งานอยู่เสมอ บุคลากรของเราทุกคนมีความยินดีในการให้บริการ เอาใจใส่ในงานบริการ และมีความเป็นกันเองจึงสามารถสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ

 

พนักงานรับรอง

 

งานระบบประกอบอาคาร

บริษัทมีนโยบายขยายธุรกิจงานบริการอาคารให้ครอบคลุมความต้องการเพื่อให้บริการลูกค้าและมีเป้าหมายผลักดัน KTGS เป็น One Stop Service ในงานบริการงานบริหารอาคาร (Facility Management : FM) และงานซ่อมบำรุง ( Maintenance Service Agreement: MA) ให้กับ บมจ. ธนาคารกรุงไทย และลูกค้ารายอื่นในอนาคต บริษัทมีบุคลากรที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวิศวกรรมอาคารพร้อมทีมงานคอยให้บริการดูแลซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษา และตรวจสอบความพร้อมของระบบงานต่าง ๆ ให้คงสภาพเดิมหรือให้ใช้งานได้ตามปกติ โดยมีรูปแบบงานบริการ เช่น งานระบบปรับอากาศ(เครื่องปรับอากาศ/เครื่องฟอกอากาศ) งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร งานระบบไฟฟ้า งานสุขาภิบาล งานปั๊มน้ำ งานป้ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ งานเฟอร์นิเจอร์ งานรื้อถอน/ปรับปรุงพื้นที่ เป็นต้น ด้วยกระบวนทำงานที่ปลอดภัยเป็นระบบอยู่ภายใต้มาตรฐานการควบคุมโดยทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์และชำนาญการควบคุมผู้รับเหมา อีกทั้งใช้เครื่องมืออุปกรณ์ และเทคโนโลยีควบคู่ไปกับการทำงานเพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้รับบริการจะได้รับงานตามมาตรฐานวิศวกรรม

 

งานระบบประกอบอาคาร

 

 

งานระบบประกอบอาคาร

 

 

งานรับส่งตราสารทางการเงิน

รับส่ง เช็คเคลียร์ริ่ง เช็คคืน เช็คใหม่ ตามจุดที่ธนาคารกำหนด ในเขตสำนักหักบัญชีกรุงเทพฯ

 

พนักงานส่งเอกสาร

 

งานบริหารคลังเอกสารพัสดุ

ด้านคลังเอกสาร
  • รับฝากและดูแลเอกสาร
  • รับฝากเอกสารในห้องมั่นคง
  • บริการค้นหาเอกสาร
  • บริการนำส่งรับคืนกล่องเอกสาร
  • การทำลายเอกสาร
คลังพัสดุ
  • จัดเก็บพัสดุ
  • เบิกจ่าย พัสดุ
  • จัดส่งพัสดุ

 

งานบริหารคลังเอกสาร – พัสดุ

 

สนใจใช้บริการของเรา

ต้องการรับบริการจาก KTGS


หรือสนใจอยากร่วมงานกับเรา