รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

PROUNDLY AWARDED

เรา KTGS ยินดีและภาคภูมิใจกับรางวัลที่ได้รับและจะพัฒนาตัวเอง
ต่อไปเพื่อพนักงานและบริการที่ดีของเรา

17

ปีซ้อนเป็นเลิศด้านแรงงานสัมพันธ์
และสวัสดิการแรงงาน

9

กว่าสถาบันให้เกียรติยืนยัน
และยอบรับเรา

20+

มากกว่า 20 รางวัล
จากสถาบันชั้นนำ

รางวัลที่ KTGS ร่วมภาคภูมิใจ

1

รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน

บทพิสูจน์ความเป็นเลิศด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานในการคว้ารางวัลเชิดชูเกียรติที่บริษัทดำเนินการบริหารงานภายใต้นโยบายการเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดี และจัดสวัสดิการให้กับพนักงานโดยมีการปรึกษาหารือรวมกันในระบบทวิภาคี เพื่อเป็นองค์กรแห่งการมีส่วนร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานและควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ ดังเช่นคำว่า “ห่วงใยใส่ใจคุณ”

2550 - 2566
รางวัลเกียรติยศสูงสุดสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 17 ปีติดต่อกัน
2550 - 2565
รางวัลเกียรติยศสูงสุดสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 16 ปีติดต่อกัน
2550 - 2564
รางวัลเกียรติยศสูงสุดสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 15 ปี ติดต่อกัน
2550 - 2563
รางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 14 ปี ติดต่อกัน
2550 - 2562
รางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 13 ปี ติดต่อกัน
2550 - 2561
รางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 12 ปี ติดต่อกัน
2550 - 2560
รางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 11 ปี ติดต่อกัน
2550 - 2559
รางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 10 ปีติดต่อกัน
2550 - 2558
รางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 9 ปีติดต่อกัน
2550 - 2557
รางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 8 ปีติดต่อกัน
2550 - 2556
รางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 7 ปีติดต่อกัน
2550 - 2555
รางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 6 ปีติดต่อกัน
2550 - 2554
รางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 5 ปีติดต่อกัน
2550 - 2553
รางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน
2550 - 2552
รางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน
2550 - 2551
รางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน
2550
รางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน

2

รางวัลองค์กรธุรกิจคุณธรรมต้นแบบ ประจำปี 2563

2563
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

3

รางวัลองค์กรดีเด่นแห่งปี พุทธศักราช 2562 สาขา การบริหารจัดการตามหลักคุณธรรม

2562
ภายใต้โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน มูลนิธิเพื่อสังคมไทย

4

รางวัลประกาศเกียรติคุณ โครงการสถานประกอบการปลอดภัย

2558
จากสำนักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

5

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย“ One Stop Service SECURITY LICENSE ”

2560
บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง พระราชบัญญัติ ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 ทำให้นายทะเบียนเขตกรุงเทพมหานคร และกองบัญชาการตำรวจ นครบาล ได้มอบใบอนุญาตธุรกิจรักษาความปลอดภัยซึ่งสามารถประกอบธุรกิจได้ถูกต้องตามกฎหมาย

6

ผ่านการรับรองเป็นสถานฝึกอบรมหลักสูตรรักษาความปลอดภัย

2561
ได้ผ่านมาตรฐานรับรองเป็นสถานฝึกอบรม หลักสูตรรักษาความปลอดภัย ตาม พรบ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัยพุทธศักราช 2558 จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

7

เกียรติบัตร “สถานประกอบกิจการโรงงานสีขาวป้องกันยาเสพติดพื้นที่กรุงเทพมหานคร”

2553
เป็นนโยบายของรัฐบาลแผนปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็งชนะยาเสพติดยั้งยืน ซึ่งสถานประกอบการของเราได้ผ่านเกณฑ์โรงงานสีขาวระดับ 1 ซึ่งเป็นระดับสูงสุด

8

รางวัล Thailand ICT Excellence Awards 2011

2555
KTGS ได้ร่วมส่งผลงานประกวดใน "โครงการพัฒนาระบบโทรศัพท์มือถือ สำหรับงานซ่อมบำรุงเครื่อง ATM" ซึ่งมีผู้เข้ารอบทั้งสิ้น 19 โครงการ และ KTGS ได้รับรางวัล Thailand ICT Excellence Awards 2011 ในประเภท โครงการพัฒนากระบวนการหลักภายใน (Core Process Improvement Projects)

9

รางวัลในโครงการ KTB FIRST : Firm-Corporate Governance Awards

2558
รางวัลการดำเนินงานด้านบรรษัทภิบาลดีเด่น ระดับ Gold Class ประเภทบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่ธนาคารถือหุ้น 100%
2557
รับรางวัลชนะเลิศในโครงการ KTB First : Firm-Corporate Governance Awards ปี 2557 ประเภทรางวัล Gold Class
2555
รางวัล CG Awards
2553
รางวัล CG Awards

10

รางวัล ASO-T Thailand (แพลทตินัม)

2553
"ได้รับการรับรองมาตรฐานการป้องกันและบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรคในสถานประกอบกิจการ (ASO-T Thailand) ในระดับแพลทินัม "

11

เกียรติบัตรเชิดชูองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ทางสังคมด้านการสนับสนุนการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2560

2560
ในฐานะที่บริษัทฯ ได้เข้าร่วมภาคีเครือข่ายคนพิการสนับสนุนการจ้างงานคนพิการในชุมชนใกล้บ้าน ให้มีอาชีพและมีรายได้ โดยได้รับเชิญจากทางสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย เพื่อไปรับมอบเกียรติบัตรเชิดชูองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ทางสังคมด้านการสนับสนุนการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2560 ของมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม จากหม่อมหลวง ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ งาน “Good Society Expo”

12

ใบรับรอง Green Meetings

2560
โครงการ TBCSD Green Meetings ซึ่งเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการจัดประชุมสีเขียว(Green Meetings) พร้อมทั้งขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอน สำหรับผลิตภัณฑ์และการรับรองใช้หรือผลิตพลังงานหมุนเวียน และเกียรติบัตรการใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว

13

รางวัลมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ

2557
เป็นรางวัลที่บริษัทแก้ไขปัญหาและป้องกัน ยาเสพติดย่างต่อเนื่อง