งานบริหารอาคารและศูนย์ฝึกอบรม

ภาพรวมงานบริหารอาคาร

บจก. รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ (KTGS) ได้รับมอบหมายจาก บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให้ดูแลรับผิดชอบ และบริหารอาคารสำนักงานใหญ่ และอาคารต่าง รวมทั้งสิ้น 13 อาคาร เป็นระยะเวลามากกว่า 20 ปี ด้วยความรู้ความสามารถ และประสบการณ์เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการอย่างสูงสุด

 

 

การบริหารงานแบ่งเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่

 • การบริหารอัตรากำลัง ประกอบด้วย งานบริการรับส่งเอกสาร  งานบริการรับรอง งานบริการขับรถ  และงานบริการรักษาความปลอดภัย
 • การบริหารแบบ Facility Management (FM) ประกอบด้วย  งานบริการทำความสะอาด งานดูแลภูมิทัศน์  และงานระบบประกอบอาคาร 

แต่ละประเภทงานบริการอาคารจะมีผู้บริหาร หัวหน้าส่วน หัวหน้างาน ซุปเปอร์ไวเซอร์ และหัวหน้าชุด ควบคุมดูแลเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพตามเงื่อนไขที่กำหนด และมีการวางแผนการปฏิบัติงานร่วมกับธนาคารเป็นมาตรฐานทุกอาคารโดยบริษัทฯ จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในงานที่ดูแลรับผิดชอบให้เพียงพอกับปริมาณงานและตามความประสงค์ของธนาคาร

ขอบเขตการให้บริการ

 • งานบริการรักษาความปลอดภัย
 • งานบริการประชาสัมพันธ์
 • งานบริการระบบประกอบอาคาร 
 • งานบริการทำความสะอาด
 • งานบริการดูแลภูมิทัศน์ 
 • งานบริการห้องอาหารและงานรับรองห้องประชุม
 • งานบริการยานพาหนะ   
 • งานบริการรับส่งเอกสาร  ประกอบด้วย รับส่งเอกสารภายใน  รับส่งเอกสารภายนอก  และห้องรับส่งเอกสาร
 • งานบริการบันทึกข้อมูล (Data Entry)

โดยทุกงานบริการได้จัดส่งบุคลากรตำแหน่งงานต่าง เข้าปฏิบัติงานที่อาคารสำนักงานใหญ่ รวมถึงอาคารต่าง ของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย และบริษัทในเครือธนาคารกรุงไทย

 

 

อาคารที่ให้บริการ

 • อาคารนานาเหนือ

อาคาร 1 เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

 • อาคารสุขุมวิท

อาคาร 1 เลขที่ 10 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

 • อาคารถนนศรีอยุธยา

513 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400

 • อาคารสวนมะลิ

20 ถนนยุคล 2 แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม 10100

 • อาคารพิบูลสงคราม

1552/1 ถนนพิบูลสงคราม แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

 • อาคารปทุมวัน

887 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม 10330

 • อาคารเพชรบุรีตัดใหม่

2259 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม 10310

 • อาคารเยาวราช (หอศิลป์)

เลขที่ 260 ซอยเยาวราช 23 ถนนเยาวราช แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100

 • อาคารไสวบราวน์

เลขที่ 22/1.สุขุมวิท ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

 

 

งานบริหารศูนย์ฝึกอบรม บมจ.ธนาคารกรุงไทย (เขาใหญ่)

สถานที่ตั้ง

ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารกรุงไทย เขาใหญ่ ตั้งอยู่ กม.17 ถนนธนะรัชต์ กม.21 ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง
ก่อนถึงทางขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ด้านจังหวัดนครราชสีมา

 

 

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง

เพื่อเป็นศูนย์กลางในการฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากรของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย มีวัตถุประสงค์ใช้เป็นสถานที่เพื่อการศึกษาพัฒนา และเรียนรู้เพียงอย่างเดียว โดยมิได้ใช้ในด้านสวัสดิการของพนักงานแต่อย่างใดประกอบด้วยห้องพัก ห้องสัมมนา ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ซึ่ง บจก.รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ (KTBGS) เป็นผู้บริหารจัดการแบบครบวงจร ในรูปแบบการให้บริการและอำนวยความสะดวกเสมือนโรงแรมระดับ 4 ดาว ซึ่งผู้เข้าอบรมทุกคนต้องเป็นพนักงานของธนาคารที่ได้รับอนุมัติให้เข้าหลักสูตรการฝึกอบรมของธนาคาร รวมถึงวิทยากร ผู้บริหารโครงการฯ ซึ่งตลอดเวลาที่ผู้เข้ารับการอบรมอยู่ในหลักสูตรไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ทั้งสิ้น ทั้งนี้ได้เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2538

การบริหารอาคาร

ปัจจุบัน บจก.รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ (KTBGS) โดยฝ่ายบริหารศูนย์ฝึกอบรม เป็นผู้รับสัญญาจ้างบริหารแบบเบ็ดเสร็จจาก บมจ.ธนาคารกรุงไทย เริ่มตั้งแต่ปี .. 2546 ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรักษาอาคารที่ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้าง วัสดุอุปกรณ์ เครื่องอุปโภคบริโภคสิ้นเปลืองทุกประเภท เพื่อรองรับการฝึกอบรม ประชุม สัมมนาของธนาคารฯ โดยมีเงื่อนไข ธนาคารฯ สามารถส่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมใช้บริการที่ศูนย์ฝึกอบรมฯ ได้เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 45,000 หัวต่อปี

ธนาคารฯ จะแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประเมินผลคุณภาพการให้บริการ ทุกๆ 3 เดือน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานตามสัญญาของผู้ว่าจ้าง ซึ่งที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันในปีล่าสุด คณะกรรมการฯ ของธนาคารฯ ประเมินผลการบริหารจัดการและการให้บริการอยู่ในเกณฑ์ดีมากมาตลอด ผลการประเมินจากผู้เข้ารับการอบรมที่เข้าใช้บริการแต่ละหลักสูตรได้ให้คะแนนความพึงพอใจการบริหารศูนย์ฝึกอบรม โดยมากกว่าหรือเท่ากับ 90% ของผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตั้งแต่ระดับ 4 ขึ้นไป คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 94.88 %

เป็นผลงานที่บริษัทฯ ภูมิใจและยังได้รับความไว้วางใจจากธนาคารฯ มาตลอดให้เป็น สถานที่ของธนาคารฯ ที่ไม่มีพนักงานธนาคารฯ ประจำ มีเพียงเจ้าหน้าที่และผู้บริหารของบริษัทKTBGS รับผิดชอบทุกส่วน และพนักงานประจำอยู่ที่ศูนย์ฝึกอบรมฯ เป็นจำนวน 140 คน โดยเปิดดำเนินการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือวันหยุดเสาร์อาทิตย์ และมีเจ้าหน้าที่บริการตลอด 24 ชั่วโมง

ขอบเขตของงานแบ่งออกเป็น 6 ส่วน

ส่วนต้อนรับ

เป็นศูนย์กลางติดต่อสื่อสารประสานงานกับธนาคารฯ และบริษัทฯ บันทึกข้อมูลผู้รับบริการ จัดทำสรุปแบบประเมินผลการใช้บริการ และบริการรับรองห้องประชุม

 

 

ส่วนอาหารและเครื่องดื่ม

จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม อุปกรณ์เพื่อรองรับผู้ใช้บริการ ให้ได้มาตรฐานควบคุมรายจ่ายให้เป็นไปตามสัดส่วนที่ผู้บริหารกำหนด

 

 

ส่วนซ่อมบำรุง

ซ่อมบำรุงอาคารและระบบสุขาภิบาล ซ่อมบำรุงระบบอิเล็กทรอนิกส์และไอที

 

 

ส่วนแม่บ้าน

ด้านทำความสะอาดห้องพักและพื้นที่ส่วนกลาง ด้านบำรุงรักษาภูมิทัศน์

 

 

ส่วนงานบุคคล

ด้านสรรหาและว่าจ้าง/ ด้านจัดสวัสดิการและพัฒนาบุคลากรด้านบันทึกเวลาการทำงาน ด้านยานพาหนะ และ ด้านรักษาความปลอดภัย

 

ส่วนบริหารต้นทุนและการเงิน

รับผิดชอบด้านการเงินและค่าใช้จ่าย ด้านจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค/ วัสดุอุปกรณ์ ด้านการเงิน ด้านบริหารสินค้าคงคลัง และด้านบันทึกค่าใช้จ่าย

สนใจใช้บริการของเรา

ต้องการรับบริการจาก KTGS


หรือสนใจอยากร่วมงานกับเรา