เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานพระราชดำริชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์เศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ำแนวทางการแก้ไข เพื่อให้รอดพ้น และสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ โดยสามารถใช้ได้กับประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับรัฐ

 

 

 

 

คำว่าพอเพียงไม่ได้ใช้เฉพาะกับช่วงเวลาที่เราขาดแคลน มีรายได้น้อย หรือเฉพาะคนในวัยเกษียณอายุที่ไม่มีเรี่ยวแรงทำงานเพื่อหารายได้ กินเงินบำเหน็จบำนาญหรือเงินเก็บเลี้ยงชีวิตไปวันๆ แต่ในความเป็นจริงแล้ว หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นสามารถนำมาประยุกต์ใช้ ปฏิบัติจริง ในการดำเนินชีวิตตามวิถีความพอเพียงได้ไม่ยาก

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้วยเหตุนี้เอง KTBGS จึงได้เปิดโอกาสพากลุ่มพนักงานเตรียมเกษียณมาศึกษาดูงานที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านสารภี .สมุทรสงคราม ซึ่ง คุณลุงสุชล สุขเกษม เป็นผู้ก่อตั้ง ได้แนวคิดจากการน้อมนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาปรับใช้ในการดำรงชีวิต

 

โดยใช้เนื้อที่เพียง 1 ไร่ ทำการปลูกพืชแบบผสมผสานและเลี้ยงสัตว์ควบคู่ไปด้วยเรียกว่าใช้ประโยชน์จากทุกตารางเมตรได้อย่างคุ้มค่า จนกระทั่งภายใน 1 ปีสามารถสร้างรายได้ประมาณ 2 แสนบาท ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างดี

 

 

 

 

 

 

 

สรุป

เราเชื่อมั่นว่ากิจกรรมดูงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านสารภี ในครั้งนี้ จะสร้างแรงบันดาลใจให้แก่พนักงานเตรียมเกษียณและผู้เข้าร่วมดูงานทุกท่าน ได้รับรู้ว่าการจะเลี้ยงชีพบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ไม่จำเป็นต้องมีต้นทุนที่มาก ไม่จำเป็นต้องร่ำรวย

 

แต่หากเรายึดถือในพื้นฐานของความพอดี พอประมาณ มีภูมิคุ้มกัน ซึ่งหมายถึงความพอเพียงที่จะนำพาตัวเองและครอบครัวให้หาเลี้ยงชีพได้อย่างยั่งยืน และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทาง KTBGS ได้จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่บุคลากรได้รับรู้ถึงความสำคัญและความห่วงใย แม้จะไม่ได้ทำงานในฐานะพนักงานของบริษัทแล้ว แต่ก็มุ่งหวังให้ชีวิตมีความสุขหลังวัยเกษียณหรือในอนาคตต่อไป