ถ้าพูดถึงองค์กรที่ดูแลพนักงานเปรียบเสมือนคนในครอบครัว ย่อมทำให้พนักงานรักและซื่อสัตย์ในตัวองค์กรอย่างบริสุทธิ์ใจ การที่พนักงานของเราอยู่ดีกินดีได้กับยุคเศรษฐกิจในปัจจุบันเป็นเรื่องที่ยากพอตัว ทั้งเลี้ยงปากท้อง ค่าเทอมลูก รวมถึงภาษีสังคมงานปาร์ตี้สังสรรค์ต่างๆนานา ภาระค่าใช้จ่ายเหล่านี้ล้วนนำมาซึ่งการเป็นหนี้ ทั้งในระบบ / นอกระบบ ได้ง่ายดาย ด้วยเหตุผลนี้เองทำให้ KTBGS มองหาช่องทางการช่วยเหลือพนักงานของเรา โดยร่วมกับสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกจัดทำโครงการรณรงค์สร้างวินัยทางการเงิน รับการฟังบรรยายแนวทางการดำเนินโครงการจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับบริษัทนำร่องรวม 7 บริษัท และ KTBGS ก็ได้เป็นหนึ่งในนั้นเช่นกัน

 

 

โครงการ Happy Money นี้จะมีผู้เชี่ยวชาญมีความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินจาก SET มาบรรยายให้แก่ Trainer ซึ่งเป็นตัวแทนพนักงานของบริษัท เพื่อส่งต่อความรู้ที่ได้รับมาแก่ Trainee ให้ตระหนักและรู้จักการวางแผนทางเงิน มีวินัย รู้จักเก็บออมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงิน ให้กับพนักงานในทุกระดับ ภายใต้ Concept สุขกาย สุขใจ สุขเงิน เราลองมาฟังเสียงของผู้เข้าร่วมโครงการว่าชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อมีโครงการ Happy Money นี้เข้ามา…