ตามที่ มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไปทุกทวีปทั่วโลก และมีแนวโน้มของ การแพร่กระจายของโรคมากขึ้น บริษัทฯ จึงขอความร่วมมือพนักงานปฏิบัติตามมาตรการของบริษัทฯ และกระทรวง สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยขอให้พนักงานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รวมทั้งให้ความร่วมมือและปฏิบัติตาม คําแนะนําต่างๆ เพื่อความปลอดภัยทั้งของตนเองและผู้อื่น (ประกาศ คำสั่ง กธ.01402/2563 เรื่อง คำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19))