การดูแลสุขภาพให้แข็งแรงสมบูรณ์นั้นเป็นเรื่องสำคัญที่ตัวเราควรใส่ใจเพื่อเป็นการป้องกันหรือสามารถรักษาได้ทันท่วงที ดังนั้น บริษัท KTBGS จึงจัดให้มีการตรวจสุขสภาพเป็นประจำทุกปีให้แก่พนักงานและพนักงานปฏิบัติการทุกคนด้วยความห่วงใยในตัวบุคลากรของเราให้มีสุขภาพกายที่แข็งแรง ทางโรงพยาบาลพญาไท 1 ได้จัดทีมคณะแพทย์ พยาบาล และผู้ช่วย พร้อมนำรถเอ็กซ์เรย์เคลื่อนที่เข้ามารับการตรวจสุขภาพเบื้องต้นเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 ณ KTBGS สำนักงานใหญ่ ลาดพร้าว 106 ห้องฝึกอบรม 1 อาคาร 4