ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุน (รอบที่ 1)

โครงการทุนการศึกษาสำหรับตัวพนักงานและบุตรพนักงานปฏิบัติการ/บุตรพนักงาน (ต่อเนื่อง) ปี 2561

 

 

 

ทุนการศึกษาสำหรับตัวพนักงาน (ระดับปริญญาโท)

 

1. นายวีรวัชร์ ฐิติอัครนิธิกุล พนักงานระดับ 6

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินกรุงเทพและปริมณฑล สาขาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. ว่าที่ร้อยตรีเอกชัย มณีสุริยา ซุปเปอร์ไวเซอร์ด้านอิเล็กทรอนิกส์และไอที

ส่วนซ่อมบำรุง ฝ่ายบริหารศูนย์ฝึกอบรม สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประยุกต์

 

 

ทุนการศึกษาสำหรับบุตรพนักงานปฏิบัติการ/พนักงาน (ระดับปริญญาตรี)

 

1. นายสุทิน วงศ์นันตา พนักงานปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย

ส่วนงานรักษาความปลอดภัยสาขาภูมิภาค ฝ่ายบริการรักษาความปลอดภัย ปฏิบัติงานที่สาขาแม่ทะ

บุตร คือ นายวชิระ วงศ์นันตา สาขาการจัดการทรัพยากรอาคาร

ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาดังกล่าว ต้องยื่นเอกสารตอบรับการเข้าศึกษาต่อของสถาบัน กับบริษัทฯ ภายใน 1 ปี ตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา

 

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียด

 

ส่วนวางแผนงานบุคคลและพัฒนาองค์กร โทร 02-791-9838