คุณธีรสุต สิมะเสถียร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน 2 เป็นตัวแทน บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด (KTGS) เข้ารับรางวัลเกียรติคุณ สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำปี 2566 จากคุณจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานพิธี โดยภายในงานมี คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ประธานสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจฯ กล่าวต้อนรับ และคุณมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม ที่ปรึกษาสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจฯ และประธานคณะกรรมการจัดงาน กล่าวรายงาน อีกทั้ง คุณอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจกรอบความร่วมมือโครงการเขตพัฒนาพิเศษระเบียงสังคม (Social Capital Corridor : SCC) เมื่อเดือน กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ ที่ผ่านมา

 

 

สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย

คุณธีรสุต สิมะเสถียร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน 2 บริษัท KTGS

ลำดับที่ 4 นับจากซ้าย