เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ตัวแทนบริษัท KTBGS ได้นำปฏิทินตั้งโต๊ะมาบริจาคให้แก่ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์โพร้อมทั้งได้เข้าดูกรรมวิธีในการจัดทำหนังสือเบรลล์ เพื่อกระจายไปยังศูนย์ต่างๆ ทั่วประเทศ สำหรับการจัดทำหนังสือเบรลล์นั้นมีการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีในการผลิตเข้ามาช่วยในการทำหนังสือเบรลล์ ซึ่งกระดาษที่ใช้นั้นมาจากการแปรรูปจากปฏิทินแบบแขวนและปรับขนาดกระดาษให้มีความเหมาะสมกับเครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์