เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ตัวแทนบริษัท KTBGS ได้นำปฏิทินตั้งโต๊ะปีเก่ามา บริจาค ให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อนำไปใช้ดำเนินงานด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอนหนังสืออักษรเบรลล์ สำหรับผู้พิการทางสายตา นอกจากนี้ ยังได้นำนิตยสารเก่าที่ไม่ใช้แล้ว มามอบให้มูลนิธิกระจกเงาเพื่อให้ทางมูลนิธินำไปส่งมอบต่อให้ผู้ที่มีความต้องการ หรือจำหน่ายระดมทุนและนำไปใช้สร้างคุณประโยชน์แก่สังคมต่อไป