ตามที่ บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด ได้มีประกาศขายทอดตลาดรถยนต์นิรภัยที่หมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน 50 คัน โดยมีรถยนต์ตู้นิรภัย จำนวน 36 คัน และรถยนต์กระบะนิรภัย จำนวน 14 คัน

 

บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด ขอยกเลิกการขายทอดตลาดรถยนต์นิรภัย จำนวน 50 คัน เนื่องจากราคาที่ได้เป็นราคาที่ต่ำเกินควร สามารถดำเนินการได้ตามประกาศฯ ข้อ 3.8 เมื่อถึงกำหนดเวลาเปิดซองเสนอราคา ผู้ชนะการเสนอราคาประมูลจะต้องเป็นผู้เสนอราคาสูงสุดและต้องไม่ต่ำกว่าหรือเท่ากับราคาที่บริษัทฯ ประเมิณไว้ แต่ทั้งนี้คณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาดยานพาหนะฯ ในครั้งนี้ การตัดสินของคณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาดถือเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาประมูลไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายหรือโต้แย้งฟ้องร้องหรือเรียกค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

 

คลิกเพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม