ตัวแทนบริษัท KTBGS ได้เข้าร่วมกิจกรรมซีเอสอาร์ (CSR) กับชมรมผู้บริหารศูนย์เงินสด สมาคมธนาคารไทย ในการทำกิจกรรมปลูกป่า ณ ชุมชนบ้านถ้ำเสือ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตปลอดสารพิษและการอยู่ร่วมกันของคนกับป่า ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น เรียนรู้เรื่องธนาคารต้นไม้ การทำปุ๋ยเบญจคุณ การปั้นและยิงกระสุนเมล็ดพันธุ์ปลูกป่า การทำขนมทองม้วน และล่องเรือตามลำน้ำเพชรบุรี