คุณครรชิต  วิทยะดิลก ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สินกรุงเทพและปริมณฑล บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด (KTGS) เป็นตัวแทนท่านกรรมการผู้จัดการ เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรที่สนับสนุนงานด้าน คนพิการ ระดับดีเด่น ประจำปี 2565 จาก คุณอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เนื่องในวันคนพิการสากล ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ กรุงเทพมหานคร ที่ผ่านมา

 

 

รางวัลองค์กรสนับสนุนงานด้าน คนพิการ