เนื่องในวันที่ 3 ธันวาคม 2563 เป็นวันคนพิการสากลที่ผ่านมา คุณอรจรรยา จันทวรสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ KTBGS ได้รับเกียรติจากคุณจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการมอบโล่รางวัล “องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ ระดับดี ประจำปี 2563” ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

ซึ่งตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่ KTBGS ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือช่วยเหลือคนพิการ ให้มีอาชีพด้วยการว่าจ้างคนพิการ กับทางสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย จำนวนกว่า 85 คนนั้น เราคิดว่าเป็นการหยิบยื่นโอกาส สร้างรายได้ให้กับคนพิการได้ใช้ความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพอย่างสุจริตสร้างความภาคภูมิใจและมองเห็นคุณค่าของตัวเองเช่นกัน

 

 

 

 

 

 

 

หรือติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook:KTBGS