คุณอรจรรยา จันทวรสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด (KTGS) ได้รับเกียรติเข้าร่วมแชร์แผนการดำเนินกิจกรรม โครงการรณรงค์สร้างวินัยทางการเงิน ภายใต้ชื่อโครงการ “Happy Money องค์กรสร้างสุขทางการเงิน” ซึ่งทางบริษัทถือได้ว่าเป็นองค์กรนำร่องและได้เข้าร่วมแชร์ประสบการณ์จากการดำเนินงานที่ผ่านมา นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 จนถึงปัจจุบัน อีกทั้งนำเสนอแผนขยายโครงการแลกเปลี่ยนกันระหว่างตัวแทน ในโครงการรณรงค์สร้างวินัยทางการเงิน ที่จัดขึ้นโดยสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ผ่านมา

 

 

เสวนา โครงการรณรงค์สร้างวินัยทางการเงิน

 

 

โครงการรณรงค์สร้างวินัยทางการเงิน

 

 

ปัจจุบันบริษัท KTGS ดำเนินโครงการ “Happy Money องค์กรสร้างสุขทางการเงิน” มาถึงรุ่นที่ 5 ถึงแม้เป็นช่วงที่อยู่ในสถานการณ์ช่วงโควิด-19 บริษัทก็ได้รับความร่วมมือในการประสานจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นำวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการโครงสร้างหนี้สินและการออม ให้จัดอบรม Train the Trainers ผ่านทางระบบ E-Learning เพื่อคลายความกังวลในการระบาดโควิด-19 ทำให้พนักงานสามารถเรียนรู้หลักสูตรในการบริหารจัดการด้านการเงินได้อย่างต่อเนื่อง

 

 

อบรม สร้างวินัยทางการเงิน

ภาพบรรยากาศการให้ความรู้การวางแผนทางการเงินระหว่าง Trainer กับ ลูกค้า

 

 

โดยบริษัท KTGS มุ่งหวังให้พนักงานมีภูมิต้านทานด้านการบริหารจัดการเงินของตัวเอง รู้เท่าทันก่อนที่จะเพิ่มพูนหนี้สินจนไม่สามารถแก้ไข ซึ่งไม่ว่าจะมีมากมีน้อย แต่หากมีความรู้หรือมีที่ปรึกษาในการช่วยเหลือ และสิ่งเหล่านี้จึงเป็นอีกเหตุผลที่บริษัทหวังว่าองค์ความรู้ในโครงการรณรงค์สร้างวินัยทางการเงิน ภายใต้ชื่อโครงการ “Happy Money องค์กรสร้างสุขทางการเงิน” จะสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งต่อความรู้ให้กับผู้อื่น หรืออย่างน้อยคนในครอบครัวของพนักงานเอง ซึ่งหากพนักงานรู้สึกเบาใจกับปัจจัยการดำรงชีพแล้วนั้น ก็สามารถมีแรงผลักดันส่งเสริมให้มีกำลังใจในการทำงาน เพื่อสรรสร้างผลงานที่มีคุณภาพให้กับบริษัทต่อไป