เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เข้ามอบเงิน จำนวน 120,000 บาท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีคุณพาสนา ยืนยาว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วยตัวแทนจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นตัวแทนบริษัทฯ เข้าร่วมมอบ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนในโครงการสื่อสารสังคมแพทย์คุณธรรม ซึ่งเป็นโครงการที่มีความมุ่งหวังที่จะสื่อสารให้สังคมได้รับทราบและเข้าใจถึงการทำงานของแพทย์มากขึ้น