KTBGS ชื่นชมคนทำดี คุณอรจรรยา จันทวรสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ มอบใบเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัล ให้แก่พนักงานศูนย์นครปฐม 3 ท่าน ที่เก็บเงินประชาชนทำตกหล่นไว้ เป็นจํานวน 100,000 บาท และทําการส่งมอบคืนให้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจเป็นที่เรียบร้อย

 

 

 

 

พนักงานทั้ง 3 ท่าน ได้แก่

1. คุณสุภัทร ปลอดแย่ง หัวหน้าชุด (ขนส่งทรัพย์สิน)

 2. คุณสมเจตน์ ตรีรัตน์ หัวหน้าชุด (ปฏิบัติงาน ATM)

3. คุณมังกร นาคทั้ง พนักงานขนส่งทรัพย์สิน

บริษัทฯ ต้องขอแสดงความชื่นชมและยกย่องในความดีและความซื่อสัตย์ของพี่ ทั้ง 3 ท่านเป็นอย่างมาก ซึ่งนับเป็นแบบอย่างที่ดีในการยึดถือคุณธรรมเป็นสำคัญในการทำงานอีกด้วย