คุณอรจรรยา จันทวรสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด ได้รับเกียรติเข้ารับมอบโล่เกียรติยศ “องค์กรคนดี” ประจำปี 2565 จาก ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา โดยคณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม ร่วมกับคณะทำงานคนดี สังคมดี เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่บริหารงานโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาลเป็นที่ประจักษ์ในสังคม มีผู้นำองค์กรที่เป็นแบบอย่างและมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมกิจกรรมสร้างคนดีให้เกิดขึ้นในสังคม และสามารถขยายผลไปสู่องค์กรอื่นของประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม อาคารรัฐสภา ที่ผ่านมา

 

 

 

 

ความสัมพันธ์ Brand DNA สู่ องค์กรคุณธรรม

แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ “BRAND DNA” สู่ “องค์กรคุณธรรม” 

 

การบ่มเพาะองค์กรให้ก้าวเข้าสู่ “KTBGS องค์กรคุณธรรม” นับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2560 ด้วยการกำหนดนโยบายคุณธรรมอย่างชัดเจนที่สอดรับไปกับ BRAND DNA นั่นคือ “2มือ1ใจ” ประกอบด้วย มือสะอาด มืออาชีพ และใจบริการ ซึ่งแต่ละองค์ประกอบนั้นกลั่นกรองมาจากตัวแทนขององค์กร และเพื่อให้องค์กรได้ขับเคลื่อนคุณธรรมให้เข้าถึงตัวพนักงานและเกิดการรับรู้ได้ง่ายขึ้น จึงเกิดคุณธรรม 3 ประการ คือ ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีวินัย ที่เข้ามาเป็นอีกหนึ่งเกณฑ์สำหรับการทำงานภายใต้กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมผ่านโครงการ “2มือ1ใจ” เช่น การชื่นชมเพื่อนพนักงานที่กระทำความดี หรือแม้แต่การได้รับคำชมจากผู้รับบริการ โครงการ Happy Money ให้พนักงานรู้จักวิธีการบริหารจัดการเงิน มอบทุนการศึกษาให้บุตรพนักงาน หรือกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานเกษตรพอเพียงสำหรับเตรียมตัวในวัยเกษียณอายุ เป็นต้น

 

 

 

 

ด้วยสิ่งที่บริษัทต้องการดูแลพนักงานให้เป็นมากกว่านายจ้างและลูกจ้าง ทั้งจากโครงการ กิจกรรม นโยบายองค์กร ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติงาน ไม่ใช่เพียงต้องการให้มีชื่อเป็นองค์กรคุณธรรมเท่านั้น แต่ลึกๆ แล้วเพียงเพื่ออยากเห็นครอบครัวของพนักงานแข็งแรง นำไปสู่การมีสังคมที่ดี และทางบริษัทต้องขอขอบคุณและเป็นเกียรติมากที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็น องค์กรคนดี ประจำปี 2565 นับเป็นรางวัลยกย่องเชิดชูองค์กรส่งเสริมกำลังใจ “KTBGS องค์กรคุณธรรม” สืบไป