คุณภาวิณี  ไชยพร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารศูนย์ฝึกอบรม พร้อมคณะพนักงานได้จัดกิจกรรม จิตอาสาพาเพื่อนพนักงานทำความดี ช่วยเหลือสังคม ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีกับกิจกรรมอาสาต่างๆ อาทิ กิจกรรมร่วมใจทำความสะอาดศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อปรับภูมิทัศน์รอบศาลเตรียมรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเปิดให้บริการ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดพื้นที่บริเวณลานวัดกุดคล้า (บัววรรณาราม) จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งถือเป็นสถานที่ที่สำคัญของชาวพุทธและถือเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนคนทั่วไป และเป็นการทำความดีเนื่องในวัดอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน