คุณอรจรรยา จันทวรสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ มอบใบประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัล ให้แก่นางสาวภาวณีย์  หาญชนะ  พนักงานปฏิบัติการทำความสะอาด ส่วนงานรักษาความสะอาดอาคาร  ที่เก็บเงินสกุลต่างประเทศจำนวน 1,382,609.52 บาท ที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย อาคารนานาเหนือ และนำส่งมอบคืนให้กับเจ้าของเป็นที่เรียบร้อย

 

 

 

 

บริษัทฯ ต้องขอแสดงความชื่นชมและยกย่องในความดีและความซื่อสัตย์เป็นอย่างมาก ซึ่งนับเป็นแบบอย่างที่ดีในการยึดถือคุณธรรมเป็นสำคัญในการทำงานอีกด้วย