เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา
ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคน่าน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2

นำโดย คุณพาสนา ยืนยาว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานทรัพยากรบุคคล, คณะผู้บริหารฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล, คณะผู้บริหารสายงานบริการอาคารและสถานที่ และคณะผู้บริหารจากวิทยาลัยเทคนิคน่าน ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นผลมาจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดการอาชีวศึกษาในระบบทวิภาคี โดยร่วมกันจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการไฟฟ้า และระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า

 

 

 

 

ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆที่ KTBGS ได้ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา เพื่อช่วยในการพัฒนาการเรียนการสอนให้กับน้องๆอาชีวศึกษา ได้เข้ามาเรียนรู้การทำงานและสร้างประสบการณ์การทำงานก่อนการทำงานจริง