คุณอรจรรยา จันทวรสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด และอาจารย์พวงเพชร  กันยาบาล อดีตที่ปรึกษาฝ่ายการศึกษาธนาคารกรุงไทย โครงการกรุงไทยสานฝัน พร้อมคณะผู้บริหาร จัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน 24 ชุด ให้กับโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร จ.นครนายก เนื่องจากทางบริษัทฯ  มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุน ตามแนวคิดของ “บวร” คือ บ้าน วัด โรงเรียน เพื่อใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอน และศึกษาค้นคว้าหาความรู้เป็นประโยชน์แก่นักเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครั้งนี้ทางโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร จ.นครนายก ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี นำโดยคุณนรีรัตน์  ย่างเล้ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร  และคุณบรรจง  มงคลยง  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา          ขั้นพื้นฐานของโรงเรียน ร่วมด้วยคณะผู้บริหารและเหล่านักเรียน ให้เกียรติต้อนรับภายใต้บรรยากาศอบอุ่น อีกทั้งมีการแสดงนาฏศิลป์จากนักเรียนโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร  และรับชม VTR แนะนำโรงเรียน ยิ่งสร้างความประทับใจ ให้กับคณะตัวแทนผู้บริหารเป็นอย่างดียิ่ง