KTBGS จัดกิจกรรมซีเอสอาร์(CSR) รับปลายปี สานต่อนโยบายคุณธรรมนำความยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “บวร” โดยมอบรถตู้เพื่อใช้รับ-ส่ง พระสงฆ์และสามเณร ให้แก่ วัดครึ่งใต้ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เราเชื่อว่าทั้ง 3 มิติ คือ ด้านการศึกษา ศาสนา และสังคม มีความเชื่อมโยง ต่อกัน และเป็นรากฐานสำคัญของความยั่งยืนให้กับองค์กร สังคมและประเทศชาติ บริษัทจึงได้สานต่อกิจกรรมนี้ โดยมีพื้นที่เป้าหมายอยู่ที่จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่างบริษัท และพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ในชื่อโครงการ “KTBGS Empower Social Sustainability” ภายใต้แนวคิด “บวร” เน้นความเชื่อมโยงระหว่าง วัด บ้าน และโรงเรียน