เมื่อที่ 26-27 มกราคม 2561 คุณอรจรรยา จันทวรสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด ได้แถลงถึงความสำเร็จของบริษัทฯ ในรอบ 4 ปี ที่ผ่านมาและ แผนกลยุทธ์ของบริษัทใน 4 ปีข้างหน้า โดยยังดำเนินการบริหารภายใต้แนวทางห่วงใย ใส่ใจคุณ

 

นอกจากนั้นผู้บริหารสายต่างๆ ได้กล่าวถึงแผนเชิงกลยุทธ์พร้อมทิศทางการดำเนินงาน ในปี 2561 โดยมีคุณพิภพ ศรีสุโข สายงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน 1-2 คุณวิศิษฐ์ โตวิเวก สายงานบริหารอาคารและสถานที่ คุณเบญจวรรณ คู่ไชยประเสริฐ สายงานการเงินและสนับสนุนธุรกิจ คุณพาสนา ยืนยาว สายงานทรัพยากรบุคคล และยังได้รับข้อคิดจากคุณวรานนท์ ปีติวรรณ รองปลัดกระทรวงแรงงาน ที่ได้ให้เกียรติ มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ในหัวข้อ KTBGS คุณธรรมนำความยั่งยืน โรงแรม แกรนด์ แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ทแอนด์สปา ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี