คุณอรจรรยา  จันทวรสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด (KTBGS) ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในฐานะที่ KTBGS เป็นองค์กรนำร่องโครงการรณรงค์สร้างวินัยทางการเงิน ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ดร. ปรเมธี  วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประธานในพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพมหานคร ที่ผ่านมา