สืบเนื่องจากมีกระแสที่เกิดขึ้นในสังคมโซเซียล หรือสื่อต่างๆ เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ซึ่งมีทั้งข่าวลวงหรือข่าวปลอมได้ถูกเผยแพร่ช่วงนี้ออกมาเป็นจํานวนมาก เพื่อมิให้เกิดความตื่น ตระหนกและความเข้าใจผิด บริษัทฯ จึงขอออกคําสั่งห้ามเด็ดขาด อย่างเป็นทางการ ไม่ให้พนักงาน พนักงาน ปฏิบัติการ ลูกจ้าง ในทุกตําแหน่งงาน เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการกระทําใดๆ อันเกี่ยวเนื่องหรือเกี่ยวข้องกับการ เผยแพร่ ส่งต่อ ใช้ หรือจ้างวาน อันมีลักษณะเข้าข่ายที่เป็นการเผยแพร่และหรือปล่อยข่าวอันเกี่ยวกับ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งอาจส่งผลก่อให้เกิดความเสื่อมเสียถึงการดําเนินธุรกิจ การให้บริการต่างๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งกระทบถึงความเชื่อมั่นและการให้บริการที่มีต่อ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในปัจจุบัน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น (ประกาศ คำสั่ง กธ.01374-2563 เรื่อง การใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19)