หลังจากใช้เวลาร่วม 1 ปีในการทำ Workshop ทั่วประเทศเพื่อค้นหา คุณธรรมหลักขององค์กร ซึ่งได้แก่ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีวินัยเพื่อสร้างความตระหนักและแรงผลักดันให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนเกิดความมุ่งมั่น ร่วมแรงที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของคุณธรรมนี้

 

ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา KTBGS จึงได้จัดพิธีประกาศเจตนารมณ์ “KTBGS องค์กรคุณธรรมขึ้น โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิยุวสถิรคุณ รศ.ปภัสวดี วีรกิตติ รองผู้อำนวยการศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ และคุณพูลพัฒน์ ศรีเปล่ง ประธานกรรมการ KTBGS ร่วมเป็นสักขีพยานอีกด้วย