เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด (KTBGS) ได้รับมอบรางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 10 ปีติดต่อกัน (พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2562) ประเภทมีสหภาพแรงงาน สถานประกอบกิจการขนาดใหญ่  ซึ่งเป็นปีที่ 13 ปีติดต่อกัน (พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2562) โดยได้รับเกียรติจาก สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 เข้ามามอบรางวัล ณ สำนักงานใหญ่ KTBGS ที่ผ่านมา