คุณอรจรรยา จันทวรสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ ได้แถลงแผนเชิงกลยุทธ์พร้อมทิศทางการดําเนินงาน ในปี 2562 (KTBGS Strategy 2019) นอกจากนั้นยังได้ความรู้ในการเสวนาพูดคุย ระหว่างคุณอายุธพร บูรณะกุล นายกสมาคมวิชาชีพการบริหารทรัพยากรอาคาร กับ คุณอรจรรยา จันทวรสุทธิ์ ถึงมุมมองในอนาคตด้านการบริหารจัดการอาคารแห่งอนาคต และปิดท้ายด้วยการเปิดมุมมองด้านการตลาดยุคดิจิทัล พร้อมการค้นหาตัวตนของ KTBGS:Brand DNA กับ อาจารย์เอกก์ ภทรธนกุล เป็นประธานหลักสูตร Master in Branding and Marketing (MBM) ภาษาอังกฤษ และอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จนกลั่นกรองอัตลักษณ์ของ Brand ออกมาซึ่งตรงกับวัฒนธรรมธรรมองค์กร ของ KTBGS คือ “สองมือหนึ่งใจ” ประกอบไปด้วย มือสะอาด มืออาชีพ ใจบริการ ณ เดอะ เฮอร์ริเทจ รีสอร์ท พัทยา เมื่อวันที่ 25 และ 26 มกราคม 2562