KTBGS เปิดงานแถลงนโยบายบริษัทฯ ประจำปี 2564 ด้วยการใช้ Digital Transformation เข้ามาช่วยในการประชุม VDO Conference & Online Meeting นับเป็นการสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด ที่องค์กรได้นำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้เพื่อก้าวให้ทันกับยุคสมัยที่แปรเปลี่ยนไป ช่วยทำให้การสื่อสารในระดับองค์กรสะดวกและรวดเร็ว อีกทั้งยังสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

คุณอรจรรยา จันทวรสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ  กล่าวแถลงนโยบายเกี่ยวกับทิศทางการทำงาน ประจำปี 2564 โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรทุกคน รับรู้และตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองที่มีต่อองค์กร เปิดใจรับสิ่งใหม่ๆ ด้านดิจิทัลที่จะเข้ามามีผลกระทบต่อรูปแบบการทำงานเพื่อให้ธุรกิจสามารถขับเคลื่อนเดินหน้าต่อไป ถึงแม้ต่างคนต่างหน้าที่กัน แต่ถ้าเราทำงานเป็นทีม KTBGS เดียวกัน แบบครอบครัวเดียวกัน การทำงานนั้นย่อมส่งผลให้เกิดความยั่งยืนกับองค์กรต่อไป