บริษัทเล็งเห็นความสำคัญของโทษพิษภัยของยาเสพติด จึงต้องสร้างการรับรู้ให้กับพนักงานและสร้างภูมิคุ้มกัน รณรงค์พร้อมเฝ้าระวังไม่ให้ยาเสพติดแพร่ระบาดเข้าสู่สถานประกอบกิจการ ซึ่งทางฝ่ายบริหารศูนย์ฝึกอบรมได้ตอบรับนโยบายเป็นอย่างดี พร้อมสนับสนุนกิจกรรมให้พนักงานได้ตระหนักรู้โทษ ข้อเสียต่างๆ ที่มีผลเสียจากยาเสพติดทั้งต่อตัวเองและสังคม

 

 

 

 

และด้วยการดำเนินการอย่างต่อเนื่องทำให้ในปี 2564 นี้ เป็นอีกครั้งที่ KTBGS ผ่านหลักเกณฑ์การตรวจสอบและประเมินมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มสย.) จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา

 

 

คุณเกษมสันต์ เครือเจริญ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา(เสื้อสีขาว)

 

 

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน  2564 ที่ผ่านมา คุณภาวิณี  ไชยพร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารศูนย์ฝึกอบรม เป็นตัวแทนจาก KTBGS ในการรับมอบใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มสย.) โดยได้รับเกียรติจากคุณกรกต ธำรงวงศ์สวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการมอบครั้งนี้ ณ โรงแรมซิติพาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งในงานนี้มีสถานประกอบกิจการ ทั่วจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมโครงการจำนวน 17 แห่ง และประเภทโรงงานสีขาว จำนวน 63 แห่ง ด้วยกัน

 

 

ช่วงพิธีสัตย์ปฏิญาณสถานประกอบการยาสารเสพติด