ด้วยบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด หรือบริษัท KTGS ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการต่างๆ โดยบริษัท KTGS มีความประสงค์จะจัดทำการขึ้น ทะเบียนผู้ค้า (Vender List) เพื่อสนับสนุนกระบวนการด้านการจัดหาพัสดุ ในส่วนของการบริหารจัดการด้านผู้ประกอบการของบริษัท KTGS

 

 

การยื่นแบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ค้า
ผู้มีความประสงค์จะขึ้นทะเบียนผู้ค้า (นิติบุคคล , บุคคลธรรมดา) สามารถยื่นแบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ค้าได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ในวันทำการ ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด เลขที่ 96/12 ซอยลาดพร้าว 106 (บุญอุดม 1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 10310 (จุดรับส่งเอกสารบริเวณต้นโพธิ์) โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-791-9956 (คุณกัลยา) , 02-791-9804 (คุณนุสรา) และ 02-791-9808 (คุณฐิติมา)

 

 

การประกาศชื่อผู้ค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ พิจารณาคุณสมบัติของผู้ประกอบการ และดำเนินการอนุมัติ หลังจากอนุมัติแล้ว จะรวบรวมรายชื่อผู้ประกอบการที่ผ่านการพิจารณาเป็นผู้ค้าของบริษัท KTGS ไว้ใน “ทะเบียนผู้ค้า ของบริษัท KTGS” ผู้ค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะสามารถดำเนินการด้านจัดซื้อจัดจ้างกับบริษัท KTGS ได้ตามประเภทงานที่กำหนด

 

 

เอกสารเพิ่มเติม:

ประกาศเชิญชวนขอขึ้นทะเบียนผู้ค้า KTGS

แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ค้า KTGS