KTBGS เข้าร่วมพิธีเปิดการแสดงผลงาน โครงการรู้เก็บ รู้ใช้ สบายใจ ระยะที่ 2 ในมหกรรมการเงินดี ชีวีมั่นคง ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลศาลายา ซึ่งจัดโดย สมาคมธนาคารไทย ร่วม กับ สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สอ.ดย.) และชมรม CSR สมาคมธนาคารไทย

 

โดยมีคุณพาสนา ยืนยาว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานทรัพยากรบุคคล และคุณกฤษดา ทรงประกอบ รองผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งภายในงานได้แจ้งถึงผลสำเร็จของโครงการที่สามารถนำไปปรับ ใช้ในการส่งเสริมวินัยทางการเงินภายในองค์กร