เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา คุณอรจรรยา จันทวรสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท รับประทานรางวัลเสาอโศก ผู้นำศีลธรรมประจำปี 2561 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับบุคคลที่มีผลงานดีเด่นในด้านการส่งเสริม เผยแพร่ อุปถัมภ์ทางพุทธศาสนา จากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ หอประชุมพุทธมณฑล .ศาลายา .พุทธมณฑล .นครปฐม