เนื่องด้วยบริษัทได้ดำเนินงานตามนโยบาย Corporate Theme “ห่วงใยใส่ใจคุณ” โดยมุ่งหวังสร้างองค์กรให้เป็นบ้านหลังที่ สองของพนักงานโดยมี “บุคลากร” เป็นหัวใจหลักขององค์กร ไม่เพียงแค่ในฐานะที่เป็นพนักงานเท่านั้นทางบริษัทยังมองไกลไปถึงชีวิตหลังเกษียณของพนักงานทุกคนซึ่งในปัจจุบันได้มี โครงการ “Happy Money” ขึ้นเพื่อให้พนักงานได้มองเห็นความสำคัญในการใช้จ่ายเงินเพื่อคำนึงถึงอนาคตของตัวเอง

 

ครั้งนี้บริษัท KTBGS เปิดโอกาสดีพากลุ่มพนักงานเตรียมเกษียณมาศึกษาดูงานที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านสารภี จ.สมุทรสงคราม ซึ่ง คุณลุงสุชล สุขเกษม เป็นผู้ก่อตั้ง ได้แนวคิดจากการน้อมนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาปรับใช้ในการดำรงชีวิต โดยใช้เนื้อที่เพียง 1 ไร่ ทำ การปลูกพืชแบบผสมผสานและเลี้ยงสัตว์ควบคู่ไปด้วย เรียกว่าใช้ประโยชน์จากทุกตารางเมตรได้อย่างคุ้มค่า จนกระทั่งภายใน 1 ปีสามารถสร้างราย ได้ประมาณ 2 แสนบาท ส่งผลให้สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้

 

เราเชื่อมั่นว่ากิจกรรมดูงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านสารภี ในครั้งนี้ จะสร้างแรงบันดาลใจให้แก่พนักงานเตรียมเกษียณและผู้เข้ามาร่วมดู งานทุกท่าน ว่าการจะเลี้ยงชีพบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ไม่จำเป็นต้องมีต้นทุนที่มาก ไม่จำเป็นต้องร่ำรวย แต่หากเรายึดถือในพื้นฐานของความ พอดี พอประมาณ มีภูมิคุ้มกัน ซึ่งหมายถึง ความพอเพียงที่จะนำพาตัวเองและครอบครัวให้หาเลี้ยงชีพได้อย่างยั่งยืนและมีความสุข