KTBGS กับโครงการทุนการศึกษาสำหรับตัวพนักงาน และบุตรพนักงานปฏิบัติการ/พนักงาน (ต่อเนื่อง) ปี 2561
โดยแบ่งเป็น ระดับปริญญาตรี (บุตรพนักงานปฏิบัติการ/พนักงาน) 3 ทุน และระดับปริญญา โท (ตัวพนักงาน) 2 ทุน

 

เงื่อนไขการรับทุน

ผู้สมัครโครงการทุนการศึกษาสามารถสมัครได้เฉพาะสาขาที่ได้รับการพิจารณาให้ทุน

สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร (Facility Management)

สาขาวิชาการจัดการด้านโลจิสติกส์ (Logistics Management)

สาขาวิชาการจัดการดิจิทัล (Digital Management)

สาขาที่เกี่ยวข้องกับด้าน IT

 

คุณสมบัติผู้สมัคร: ระดับปริญญาตรี

 

เป็นบุตรพนักงานไม่เกินระดับ 6

จบการศึกษาระดับ มัธยมปลาย ปวช. ปวส. หรือ เทียบเท่าและไม่เคยได้รับวุฒิปริญญาตรีมาก่อน

เกรดเฉลี่ยรวมล่าสุดเมื่อสิ้นปีการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.50

อายุไม่เกิน 25 ปี

เป็นผู้ไม่อยู่ในระหว่างการรับทุนที่มีสัญญาผูกพันในการปฏิบัติงานชดใช้ทุนใดๆ

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร: ระดับปริญญาโท

 

เป็นบุคลากรภายในองค์กร และมีประสบการณ์ทำงานกับบริษัทฯ อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

เป็นพนักงาน ระดับ 5 ถึงระดับ 6

จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีตามสาขาที่ต้องการศึกษา

มีผลการปฏิบัติงานในระดับ A ติดต่อกันนับถึงปีปัจจุบันไม่น้อยกว่า 2 ปี

กลุ่ม KTBGS Talent จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ไม่เคยได้รับคุณวุฒิปริญญาโท ในสาขาวิชาที่ประสงค์จะสมัครรับทุนมาก่อน

เป็นผู้ไม่อยู่ในระหว่างการรับทุนที่มีสัญญาผูกพันในการปฏิบัติงานชดใช้ทุนใดๆ

 

สนใจติดต่อขอใบสมัครและสอบถามรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม คลิกที่นี่

 

หรือฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนวางแผนงานบุคคลและพัฒนาองค์กร เบอร์โทรศัพท์ 02-791-9838 คุณสุมล (โบ)